Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kreditupplysning credit information

Med kreditupplysning avses enligt 2 § kreditupplysningslagen (1973:1173) "uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende".

Vid försäljning på kredit är det inte ovanligt att säljaren först tar en kreditupplysning (soliditetsupplysning) angående köparen/kunden. En sådan kontroll av kundens betalningsförmåga är en viktig del i bedömningen av om företaget kan intäktsredovisa en inkomst, eftersom det måste göras sannolikt att det kommer ett kassaflöde säljaren till del.

Särskilda kredit-/soliditetsupplysningsföretag, men även vissa inkassoföretag, har Datainspektionens tillstånd att mot avgift lämna ut upplysningar om olika företags kreditvärdighet och soliditet samt t.ex. om det förekommer några betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande.

Löpande bokföring

Erlagd avgift för kreditupplysning debiteras konto 6000 Övriga försäljningskostnader eller konto 6061 Kreditupplysning.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas avgifter för kreditupplysning i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkning hänförs kostnaderna till relevant funktion.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare (Bilaga 2) redovisas kostnader för kreditupplysning i posten R6 Övriga externa kostnader.

 

Betalningsföreläggande

Förenklat årsbokslut

IFRS/IAS

Resultaträkning, funktionsindelad enligt ÅRL

Resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%