Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kvittning, pågående uppdrag

Tillgångar och avsättningar eller skulder får enligt 2 kap. 4 § ÅRL inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra. Vad gäller redovisning av uppdrag till fastpris enligt principen om successiv vinstavräkning finns dock ett tvång att kvitta enligt såväl K3 som K2. Det är dock enbart kvittningsrätt när legal kvittningsrätt föreligger, dvs. en nettoredovisning ska ske per uppdrag. Detta innebär att det kan finnas på fordringar och skulder i ett företags balansräkning avseende pågående uppdrag som redovisas enligt successiv vinstavräkning.

Enligt uppställningsformen för balansräkning i ÅRL finns en kvittningsrätt avseende pågående arbeten som redovisas enligt färdigställandemetoden. Denna kvittningsrätt omfattar då alla pågående arbeten som redovisas enligt färdigställandemetoden och därmed återfinns i balansräkningen. Mot denna post får förskott från kund kvittas.

K3-regler

Enligt punkt 23.27 ska upparbetade intäkter per uppdrag minskas med fakturerade belopp (förskott, à conton, milstenar eller liknande benämningar förekommer). Om saldot för uppdraget är en fordran redovisas den normalt i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om saldot för uppdraget är en skuld redovisas den normal i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Det förekommer också att dessa poster ingår bland Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter respektive Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Se även RedR 1 kommentar 22 till balansräkningen.

K2-regler

Enligt punkt 6.21 ska upparbetade intäkter minskas med fakturerade belopp (förskott, à conton, milstenar eller liknande benämningar förekommer). Om saldot är en fordran ska den redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om saldot är en skuld ska den redovisas i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Dessa poster ska särredovisas i balansräkningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%