Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Långfristig skuld

Löpande bokföring

Långfristiga skulder bokförs normalt i kontogrupp 23 som innehåller följande huvudkonton:

2310 Obligations- och förlagslån

2320 Konvertibla lån och liknande

2330 Checkräkningskredit

2340 Byggnadskreditiv

2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

2360 Långfristiga skulder till koncernföretag

2370 Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2390 Övriga långfristiga skulder

Bokslut

Långfristiga skulder är inte särredovisade i uppställningsschemat för balansräkning i Bilaga 1 till ÅRL utan ingår under rubriken Skulder. Under denna rubrik återfinns följande poster:

 1. Obligationslån

 2. Skulder till kreditinstitut

 3. Förskott från kunder

 4. Leverantörsskulder

 5. Växelskulder

 6. Skulder till koncernföretag

 7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

 8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 9. Skatteskulder

 10. Övriga skulder

 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

För uppdelning mellan lång- och kortfristiga skulder, se såväl Löpande bokföring som K3-regler och K2-regler.

K3-regler

I uppställningsschemat i RedR 1 punkt 5.11 återfinns följande poster under rubriken Långfristiga skulder:

 • Obligationslån

 • Skulder till kreditinstitut

 • Skulder till koncernföretag

 • Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

 • Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 • Övriga skulder.

Derivatinstrument som klassificeras som långfristiga skulder ska enligt punkt 11.23 efter det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta gäller dock inte finansiella garantiavtal. Sådana avtal värderas till det högsta av avsättningen beräknad enligt kapitel 21 och den premie som ursprungligen erhölls för garantin efter avdrag för eventuell periodisering av premien i enlighet med K3 kapitel 2.

K2-regler

Uppställningsformen i punkt 4.7 innehåller följande poster:

Obligationslån

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

 • Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 • Övriga skulder.

Upplysningar

Om ett företag har skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen, ska samtliga företag enligt 5 kap. 13 § ÅRL lämna en upplysning om summan av dessa.

Större företag ska enligt 5 kap. 31 § ÅRL för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter till sammanslagna poster lämna en upplysning om den del av skulden som ska betalas senare än fem år efter balansdagen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...