Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Leasingintäkter  lease income

För beskrivning av leasingavtal, leasing/leasingavtal.

Löpande bokföring

Den erhållna leasing-/hyresavgiften krediteras konto 3911 Hyresintäkter (BAS 2019) om intäkten härrör från sekundära aktiviteter. Om leasingen utgör huvudintäkt i verksamheten, t.ex. i ett fastighets- eller leasingbolag, krediteras konton i kontogrupperna 30-34 (BAS 2019).

Erhållen första förhöjd leasingavgift kan krediteras konto 2390 Övriga långfristiga skulder om det är en långfristig skuld. Skulden minskas normalt linjärt över leasing-/hyrestiden.

Bokslut

En tillgång som leasats ut enligt ett operationellt leasingavtal ska skrivas av enligt samma avskrivningsregler som gäller för andra tillgångar av samma slag.

Eftersom leasing-/hyresavgifterna normalt betalas i förskott ska ofta den del av leasing-/hyresintäkterna som avser perioden efter balansdagen redovisas som en förutbetald intäkt (skuld). De leasing-/hyresintäkter som belöper på det kommande räkenskapsåret debiteras tidigare använt konto, i kontogrupperna 30-34 eller konto 3010 Leasing-/hyresintäkter och krediteras konto 2971 Förutbetalda hyresintäkter, alternativt konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Om det per balansdagen det i stället finns upplupna, men ännu ej fakturerade leasing-/hyresintäkter, krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 3010 Leasing-/hyresintäkter och debiteras konto 1750 Upplupna hyresintäkter, alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna intäkter.

Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska redovisa leasingintäkter enligt kapitel 20 Leasingavtal.

En leasegivare ska enligt punkt 20.22 redovisa leasingavgifter, inklusive första förhöjd hyra men exklusive inkomster för tjänster som försäkring och underhåll, från operationella leasingavtal som intäkt linjärt över leasingperioden.

Leasingavgifterna får dock fördelas på ett annat systematiskt sätt om det bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar över tiden.

Det redovisade värdet på en tillgång som leasas ut ska enligt punkt 20.23 ökas med direkta utgifter som uppkommer till följd av att ett operationellt leasingavtal ingås. Utgifterna ska kostnadsföras över leasingperioden utifrån samma grund som leasingintäkten.

En tillverkare eller återförsäljare som är leasegivare ska enligt punkt 20.24 inte redovisa en försäljning när ett operationellt leasingavtal ingås.

Upplysningar

En leasegivare som är ett större företag ska enligt punkt 20.25 lämna följande upplysningar om operationella leasingavtal:

  1. Summan av framtida minimileaseavgifter per balansdagen avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
    1. inom ett år,
  2. -senare än ett år men inom fem år, och
    1. senare än fem år.
  3. Summan av variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat.
  4. En allmän beskrivning av ingångna väsentliga leasingavtal.

K2-regler

Enligt punkt 6.26 ska inkomster från hyres- och leasingavtal intäktsredovisas linjärt över perioden då det som hyrs/leasas disponeras av hyres-/leasetagaren. Detta gäller även förhöjda förstagångshyror/leasingavgifter.

I K2 görs ingen skillnad mellan finansiell och operationell leasing.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.26 ska inkomster från hyres- och leasingavtal intäktsredovisas linjärt över perioden då det som hyrs/leasas disponeras av hyres-/leasetagaren. Detta gäller även förhöjda förstagångshyror/leasingavgifter.

I K ÅB görs ingen skillnad mellan finansiell och operationell leasing.

K4-regler

Ett finansiellt leasingavtal definieras som ett avtal där ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet i allt väsentligt övergår på leasetagaren. All annan leasing är operationell leasing. Det avgörande är således avtalets ekonomiska innebörd. Läs även IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Från och med 2019 gäller IFRS 16 Leasingavtal.

Se även uppslagsordet Leasing i Rätt Skatt.

 

Avskrivning

Första förhöjd leasingavgift

K-årsbokslut

Leasing/leasingavtal

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%