Redovisa Rätt 2019 - Caisa Drefeldt & Eva Törning

Nedskrivningar depreciations

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående. Nedskrivningar ska återföras när det inte längre finns skäl för dem.

Även en finansiell anläggningstillgång ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången är bestående men får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

Omsättningstillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip vilket även kan innebära nedskrivning till nettoförsäljningsvärdet. Angående nedskrivning av lager, varulagervärdering, och angående nedskrivning av kundfordringar, osäkra kundfordringar och kundförluster. De skatterättsliga reglerna för nedskrivningar av lagertillgångar och kundfordringar följer de civilrättsliga reglerna om lägsta värdets princip.

Löpande bokföring

Nedskrivningar eller utrangeringar kan redovisas i den löpande bokföringen men senast i samband med bokslutsarbetet.

Bokslut

Nedskrivningar debiteras något av nedskrivningskontona i kontogrupp 77, 80, 81, 82 respektive 83 beroende på vad för slags tillgång nedskrivningen gäller. Motsvarande konto för ackumulerade nedskrivningar i kontogrupp 10-18 krediteras med nedskrivningsbeloppet.

Återföringar av nedskrivningar krediteras motsvarande återföringskonton i kontogrupp 77, 80, 81, 82 respektive 83.

Vid utrangeringar, t.ex. på grund av att en anläggningstillgång stulits, brunnit upp, förstörts, skrotats eller på annat sätt tagits ut ur verksamheten, ska nedskrivning göras med det oavskrivna restvärdet. Eventuell försäkringsersättning utgör en separat affärshändelse.

Vid utrangeringar krediteras aktuellt tillgångskonto i kontogrupp 10-12 med anskaffningsvärdet och motsvarande konto för ackumulerade avskrivningar debiteras med gjorda avskrivningar på tillgången ifråga. Har överavskrivningar ( avskrivning) gjorts på den utrangerade tillgången debiteras dessa tidigare använt konto, t.ex. konto 2150 Ackumulerade överavskrivningar och konto 8850 Förändring överavskrivningar krediteras. I ett förenklat årsbokslut får det inte finnas några obeskattade reserver vilket innebär att inga överavskrivningar (eller underavskrivningar) görs.

Vid utrangering av en helt avskriven tillgång kommer summan av de enligt ovan bortbokade ackumulerade avskrivningarna och överavskrivningarna att vara lika stora som det bortbokade anskaffningsvärdet. Vid utrangering av delvis nedskriven tillgång uppstår däremot en differens. Denna förlust debiteras - samtidigt med bortbokningen av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar/överavskrivningar respektive förlustkonto i kontogrupp 79.

Större företag ska för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen lämna upplysningar om årets nedskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och korrigeringar av tidigare års nedskrivningar. Mindre företag behöver inte lämna upplysningar om ackumulerade av- och nedskrivningar, dessa uppgifter ska i stället framgå av företagets balansräkning.

Anläggningsregistret ska uppdateras med de nedskrivningar som gjorts under året senast i samband med bokslutet.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska redovisa nedskrivningar enligt kapitel 27 Nedskrivningar och enligt bestämmelserna om nedskrivning i kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Enligt punkt 27.2 ska en tillgång skrivas ned endast om tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. I det fallet ska det redovisade värdet skrivas ned till återvinningsvärdet. I kommentartexten till 27.2 framgår att återvinningsvärdet återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod. Detta innebär att det finns en långsiktighet i bedömningen som gör att kriteriet i ÅRL om att värdenedgången ska vara bestående kan anses vara uppfyllt. Med andra ord, är återvinningsvärdet lägre än det redovisade värdet ska nedskrivning ske.

Företag ska enligt punkt 27.3 per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Går det inte att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde ska återvinningsvärdet beräknas för hela den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Återvinningsvärdet återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod (se punkt 27.5).

Enligt punkt 18.24 ska företag alltid beräkna återvinningsvärdet per balansdagen för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas eller säljas på balansdagen. Detta gäller även om det inte finns några indikationer på att tillgångens värde har minskat.

Finansiella anläggningstillgångar

Ett företag ska enligt punkt 11.25 per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Finns det en sådan indikation, ska företaget tillämpa punkt 11.26.

Nedskrivningsbehovet ska enligt punkt 11.26 bedömas individuellt för följande finansiella anläggningstillgångar:

  1. Aktier och andelar samt derivatinstrument som avser aktier och andelar.
  2. Varje enskild finansiell anläggningstillgång som är väsentlig.

Vid en individuell nedskrivning får dock en värdepappersportfölj utgöra en post om företaget har utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i värdepappersportföljen klart kan identifieras.

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde ska enligt punkt 11.27 nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För en tillgång med rörlig ränta ska den på balansdagen aktuella räntan användas som diskonteringsränta. För tillgångar enligt första stycket som handlas på en aktiv marknad får nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och dess verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde ska enligt punkt 11.28 nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflöden tillgången förväntas ge.

K2-regler

För företag som tillämpar K2 gäller följande regler:

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Varje avskrivningsenhet ska enligt punkt 10.32 nedskrivningsprövas för sig. Värdet på en anläggningstillgång där bindande avtal om försäljning har tecknats senast på balansdagen och där försäljningen kommer att ge upphov till en realisationsförlust ska enligt punkt 10.33 skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet.

Värdet på maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till högst fem år ska enligt punkt 10.34 skrivas ned om det är uppenbart att nedskrivning behövs, exempelvis om tillgången förstörts eller utrangerats.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till mer än fem år ska enligt punkt 10.35 skrivas ned om

  1. tillgångens nytta för företaget har minskat avsevärt till följd av en inträffad händelse som innebär att tillgångens funktion eller användbarhet i företaget har gått ned och
  2. tillgångens nytta för företaget inte kan antas vara återställd senast 2 år efter nedskrivningshändelsen visat sig.

Vid nedskrivning ska tillgången skrivas ned antingen till det värde som tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år till det verkliga värdet om det värdet uppenbart är lägre. Företaget får skriva ned tillgången till ett högre värde än det värde som tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år om företaget kan visa att tillgången har ett högre värde.

Är det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet ska företaget enligt punkt 10.36 göra en uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde. En indikation på att nedskrivning kan vara nödvändigt är enligt kommentaren till punkt 10.35 att taxeringsvärdet minskat i sådan omfattning att taxeringsvärdet multiplicerat med 1,33 understiger det redovisade värdet eller att företaget fattat beslut om försäljning och det är uppenbart att marknadsvärdet väsentligt understiger det redovisade värdet. En del av en byggnad kan ha rivits, brunnit ner eller på annat sätt ha blivit obrukbar vilket också är en nedskrivningsindikation.

Tillgången ska skrivas ned till det återstående uppskattade värdet i företaget innebärande att i en fortgående verksamhet är det byggnadens, markens eller markanläggningens nytta i verksamheten som är utgångspunkt vid bedömningen av nedskrivningsbehovet. I en försäljningssituation är det i stället det beräknade försäljningsvärdet som är utgångspunkt för bedömningen.

Finansiella anläggningstillgångar

Är värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor på balansdagen ska enligt punkt 11.20 tillgången alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets ingång.

En finansiell anläggningstillgång ska enligt punkt 11.21 skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet, om avtal om avyttring finns på balansdagen och avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust.

En finansiell anläggningstillgång med ett garanterat inlösenvärde, som företaget avser behålla till förfall, behöver enligt punkt 11.22 endast skrivas ned om det redovisade värdet minskat med eventuell kvarvarande överkurs enligt punkt 11.16 överstiger det garanterade värdet.

K4-regler

Enligt punkt 63 i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar ska företag som tillämpar IFRS tillämpa IAS 36 Nedskrivningar när de fastställer om det föreligger ett nedskrivningsbehov för en materiell anläggningstillgång. Punkterna 59-64 anger hur nedskrivningsbehovet för en enskild tillgång förutom goodwill ska beräknas och när nedskrivningen ska redovisas. Redovisning och beräkning av nedskrivningsbehov avseende kassagenererande enheter och goodwill behandlas i punkterna 65-108. Punkterna 110-116 innehåller krav för återföring av en tidigare nedskrivning av en tillgång eller kassagenererande enhet. I texten används begreppet "en tillgång", men kraven gäller både för enskilda tillgångar och för kassagenererande enheter. I punkterna 117-121 återfinns ytterligare krav som gäller för enskilda tillgångar, i 122 och 123 krav för kassagenererande enheter och i 124 och 125 krav för goodwill.

Eftersom goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod och därmed inte skrivs av ska en nedskrivningsprövning göras årligen.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare gäller följande regler. Inom parentes anges motsvarande hänvisning i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Om det klart framgår att en byggnads, markanläggnings eller markens värde på balansdagen betydligt understiger dess bokförda värde i balansräkningen ska enligt punkt 6.17 (6.16) och 6.28 (6.25) fastighetens återstående ekonomiska värde i företaget uppskattas. Tillgången ska skrivas ned till det uppskattade återstående ekonomiska värdet. Om skälen för nedskrivningen inte längre finns ska nedskrivningen återföras.

Maskiner och inventarier som skrivs av med högst belopp enligt skattereglerna behöver enligt punkt 6.39 inte skrivas ned i den enskilda näringsverksamheten. Om det klart framgår att det sammanlagda värdet på maskiner och inventarier samt förvärvade immateriella tillgångar, som inte årligen har skrivits av med högsta belopp på balansdagen betydligt understiger det bokförda värdet i balansräkningen, ska enligt punkt 6.40 det sammanlagda återstående ekonomiska värdet på tillgångarna i företaget uppskattas i den enskilda näringsverksamheten. Maskiner och inventarier samt förvärvade immateriella tillgångar ska skrivas ned till det uppskattade återstående ekonomiska värdet. Om skälen för nedskrivningen inte längre finns ska nedskrivningen återföras.

Om det klart framgår att värdet på övriga tillgångar på balansdagen betydligt understiger dess bokförda värde i balansräkningen ska enligt punkt 6.43 i K1 för enskilda näringsidkare tillgångens återstående ekonomiska värde i företaget uppskattas. Tillgången ska skrivas ned till det uppskattade återstående ekonomiska värdet. Om skälen för nedskrivningen inte längre finns ska nedskrivningen återföras.

Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund ska nedskrivningsprövning göras när det klart framgår att värde på en maskin eller en inventarie på balansdagen betydligt understiger dess bokförda värde i balansräkningen. Den innebär att tillgångens återstående värde i föreningen ska uppskattas. Tillgång ska skrivas ned till det belopp som dess återstående ekonomiska värde i föreningen kan uppskattas till.

Beskattning

De skatterättsliga reglerna för nedskrivning avviker från de civilrättsliga när det gäller anläggningstillgångar. Huvudregeln är att tillgångarna skattemässigt ska värderas enligt ÅRL. Vid räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning på maskiner, inventarier, bilar etc. medges inget särskilt avdrag för utrangerade tillgångar. Undantag gäller enligt 18 kap. 5 § IL för inventarier som utrangeras under samma beskattningsår som de anskaffas då hela utgiften ska dras av omedelbart.

Om tillgångarnas verkliga värde på balansdagen är lägre än det skattemässiga värdet får enligt 18 kap. 18 § IL nedskrivning till detta värde göras.

Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen RÅ 2009 ref 81, ska nedskrivning till verkligt värde göras på samtliga inventarier (på vilka reglerna om värdeminskningsavdrag är tillämpliga) och inte enbart på goodwill.

Deklaration

I blankett INK2 och INK4 redovisas både nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar på följande rader:

3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar respektive på rad 3.16 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar i blankett INK2 (rad 3.15 i INK4). Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla varför dessa måste återföras på rad 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av.

Aktier och andelar vilka utgör (finansiella) anläggningstillgångar får enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående (aktier/andelar - inköp). En nedskrivning får dock ingen skattemässig effekt. Det innebär att det skattemässiga omkostnadsbeloppet finns kvar och motsvarar den verkliga anskaffningskostnaden. Vid en försäljning kommer det att uppstå en skillnad mellan bokföringsmässigt och skattemässigt resultat vilket innebär att en nedskrivning måste återföras vid kod/rad 611/Bokförda kostnader som inte ska dras av (aktier/andelar - försäljning).

I blankett INK2 redovisas både nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av omsättningstillgångar på rad 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar, i blankett INK4 på rad 3.10 Övriga rörelsekostnader.

I blankett NE redovisas både nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av omsättningstillgångar på rad R6 Övriga externa kostnader.

 

Aktier/andelar - försäljning

Aktier/andelar - inköp och innehav

Anläggningstillgångar

Förenklat årsbokslut

Nyttjandevärde

Privata uttag

Restvärdesavskrivning

Räkenskapsenlig avskrivning

Återvinningsvärde

 avskrivning

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Varulagervärdering

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%