Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Noter enligt ÅRL, samtliga företag

 

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning (dvs notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

Utöver notkraven i 5 kap. ÅRL finns följande notkrav:

Avvikelse från K3 och K2

I 2 kap. 3 § ÅRL anges att om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, ska upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. I såväl K3 som K2 finns i punkt 1.4 ett krav att K3 respektive K2 ska tillämpas i sin helhet.

Uppställningsformer

Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen ska det enligt 3 kap. 4 § ÅRL upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i not.

Eget kapital

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt 3 kap. 10 a och b §§ ÅRL dela upp eget kapital i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Moderföretag

Enligt 7 kap. 2 § ÅRL ska ett moderföretag som inte upprättar koncernredovisning upplysa om detta i not och lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer

I kapitel 5 finns följande specifika notkrav för såväl mindre som större företag:

Värderingsprinciper

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska enligt 4 § anges.

Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper

Om ett företag med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket ÅRL avviker från någon av de grundläggande redovisningsprinciper som anges i paragrafen, ska det enligt 5 § lämna en upplysning om skälen för avvikelser och en bedömning av effekten på företagets ställning och resultat. Om det är fråga om en avvikelse från kvittningsförbudet ska företaget även lämna en upplysning om de bruttobelopp som kvittas mot varandra.

Byte av uppställningsform

Om ett företag med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket ÅRL har bytt uppställningsform för resultaträkningen, ska det enligt 6 § lämna en upplysning om skälen för bytet. Det finns bara en valmöjlighet mellan uppställningsformer för de företag som tillämpar K3.

Jämförelsetal

Om ett företag inte lämnar uppgift om jämförelsetal, framför allt i räkningarna (se 3 kap. 5 § tredje stycket ÅRL), ska det enligt 7 § lämna en upplysning om skälen för avvikelsen.

Anläggningstillgångar

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ÅRL ska upplysningar enligt 8 § lämnas om

 1. tillgångarnas anskaffningsvärde,

 2. tillkommande och avgående tillgångar,

 3. överföringar,

 4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

 5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

 6. årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivningsbeloppets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges.

Ytterligare notkrav för större företag återfinns i 25 §.

Goodwill

Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det enligt 9 § lämna upplysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna.

Finansiella instrument

Om ett företag har finansiella instrument som värderas till verkligt värde ska det enligt 10 § för varje kategori lämnas upplysningar om

 1. bokfört värde, och

 2. de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respektive fonden för verkligt värde.

För varje kategori av derivatinstrument som värderas till verkligt värde ska upplysningar även lämnas om

 1. omfattningen och typen av instrument, och

 2. viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

Om värderingen har gjorts till verkligt värde men enligt en allmänt accepterad värderingsmodell ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

Paragrafen tillämpas även på sådana avtal som avser rå- och stapelvaror och som utgör derivatinstrument.

Uppskrivningsfond

Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har ändrats under räkenskapsåret, ska det enligt 11 § i en sammanställning lämnas upplysningar om

 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,

 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts, och

 4. det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp.

Fonden för verkligt värde

Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, ska det enligt 12 § i en sammanställning lämnas upplysningar om

 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och

 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts.

Notupplysningen är ett krav enbart om företaget tillämpar K3 kapitel 12 om värdering av finansiella instrument till verkligt värde.

Långfristiga skulder

Om ett företag har skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen, ska företaget enligt 13 § lämna en upplysning om summan av dessa, dvs. en siffra för företagets totala långfristiga skulder. Ytterligare krav på större företag återfinns i 31 §.

Ställda säkerheter

Om ett företag har ställt säkerheter, ska företaget enligt 14 § lämna upplysningar om säkerheternas omfattning, art och form. Ytterligare krav på större företag återfinns i 46 §.

Eventualförpliktelser

Om ett företag har garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser), ska företaget enligt 15 § lämna en upplysning om summan av dessa.

Åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.

Om ett företag har ställda säkerheter, garantiåtaganden eller ekonomiska åtaganden till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger, ska företaget enligt 16 § lämna särskilda upplysningar om detta.

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

Om ett företag har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget, och uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget enligt 17 § lämna upplysningar om

 1. inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen, och

 2. den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på företaget (endast större företag).

Lån till ledande befattningshavare

Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget eller ställt panter, andra säkerheter eller garantier eller har gjort andra ekonomiska åtaganden till förmån för en sådan befattningshavare, ska företaget enligt 18 § lämna följande upplysningar:

 • storleken av lämnade lån,

 • huvudsakliga lånevillkor,

 • räntesatser,

 • under räkenskapsåret återbetalda belopp,

 • arten av säkerheter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt

 • beloppet av de lån som säkerhet har ställts för

 • vilken anknytning till företaget personen har.

Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör. Om företaget under räkenskapsåret helt eller delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det, ska en upplysning lämnas om detta.

Exceptionella intäkter och kostnader

Om ett företag har haft enskilda intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst, ska företaget enligt 19 § lämna upplysningar om arten och storleken av dessa.

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

En upplysning ska enligt 20 § lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret (medan räkenskapsårets löner och ersättningar enbart behöver upplysas om i större företag).

Moderföretag

Ett företag som är dotterföretag ska enligt 21 § lämna upplysningar om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget enligt 22 § lämna upplysningar om dessa. Upplysningarna ska omfatta den ekonomiska effekten av händelserna.

Transaktioner med närstående

Ett mindre företag som är publikt aktiebolag och som har genomfört närståendetransaktioner på andra än marknadsmässiga villkor med någon som har ett betydande aktieinnehav eller är styrelseledamot på andra än marknadsmässiga villkor ska, enligt 23 §, lämna upplysningar om transaktionerna. Upplysningar behöver dock inte lämnas om transaktioner

 1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller

 2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.

Dessa upplysningar ska enligt 24 § omfatta

 1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transaktionerna omfattar,

 2. uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om, och

 3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning.

Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser samma typ av transaktioner och uppgifter om de enskilda transaktionerna inte är nödvändiga för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...