Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Noter enligt K2 notes in accordance with K2

Enligt punkt 18.2 ska noterna presenteras i följande ordning:

  1. redovisningsprinciper
  2. noter till enskilda poster enligt 5 kap. 3 § ÅRL, och
  3. övriga noter.

Se noter enligt ÅRL, samtliga företag med följande förtydliganden.

Upplysningen om redovisningsprinciper ska innehålla en uppgift om att företaget tillämpar ÅRL och K2 samt information om

  1. avskrivningstid per post (punkt 18.4)
  2. annat avskrivningssätt än linjär avskrivning (punkt 18.4)
  3. om avskrivning görs till restvärdet (punkt 18.4)
  4. fastprisuppdrag enligt huvudregeln eller alternativregeln (punkt 18.5)
  5. att företaget har räknat in indirekta utgifter i pågående arbeten för annans räkning och/eller i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor (punkterna 18.6-7)
  6. information om ändring av redovisningsmetod.

Medelantalet anställda ska beräknas enligt BFNAR 2006:11 Gränsvärden (punkt 18.9).

Upplysning om anläggningstillgångars anskaffningsvärde ska bestå av tillgångarnas in- och utgående anskaffningsvärden per post (punkt 18.10). Om tillgångar har anskaffats med bidrag ska detta anskaffningsvärde avse det redovisade värdet, dvs efter avdrag för bidraget (punkt 18.11).

I de fall pågående uppdrag till fastpris enligt alternativregeln inte har resultatavräknats ska upplysning lämnas om aktiverade nedlagda utgifter och fakturerade belopp punkt 18.12).

Upplysningar om ställda säkerheters art och form ska lämnas om säkerheten är en företags- eller fastighetsinteckning, tillgång med äganderättsförbehåll, belånad fordran eller annan ställd säkerhet (punkt 18.13). De belopp som ska anges är inteckningens belopp per slag av inteckning och tillgångens redovisade värden när tillgångar ställts som säkerhet (punkt 18.14). Om säkerhet, garantiåtaganden eller ekonomiska åtaganden har ställts till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag får upplysningen lämnas som en totalsumma för respektive slag av säkerheterna/åtagandena (punkt 19.18).

Upplysning om eventualförpliktelse ska lämnas för de åtaganden uppfyller kravet att vara eventualförpliktelser. Upplysning ska alltid lämnas om företaget har tecknat ett borgensåtagande eller liknande eller om företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag (punkt 18.16). De belopp som anges är för åtaganden den bästa uppskattning av åtagandet, för borgensåtaganden värdet av åtagandet och när företaget är obegränsat ansvarig delägare det andra företagets skulder och avsättningar på balansdagen. Skulle det inte gå att beloppsbestämma en eventualförpliktelse ska upplysning lämnas om att det finns en eventualförpliktelse (punkt 18.19).

Med väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut avses beslutade förändringar i verksamheten, för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat samt den omständighet att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet (punkt 18.20). För aktiebolag är även den omständighet att bolaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldig att göra det en väsentlig händelse som ska upplysas om (punkt 18.22).

Om företaget har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget ska företaget upplysa om vilket slags arrangemang det är fråga om och de kommersiella skäl som företaget har för att ägna sig åt arrangemanget (punkt 18.21).

En avkastningsstiftelse ska lämna upplysning om hur stor del av utdelningsintäkterna som härrör från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (punkt 18.23) och från koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag (punkt 19.22).

En samfällighetsförening som ska avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse ska lämna upplysning om storleken på fonden (punkt 18.24).

 

Noter enligt ÅRL, samtliga företag

Offentliga bidrag/stöd

Redovisningsprinciper

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%