Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Noter enligt K2

 

Enligt punkt 18.2 ska noterna presenteras i följande ordning:

 1. redovisningsprinciper

 2. noter till enskilda poster enligt 5 kap. 3 § ÅRL, och

 3. övriga noter.

RedovisningsprinciperEnligt punkt 18.2 ska noterna presenteras i följande ordning:

 1. redovisningsprinciper

 2. noter till enskilda poster enligt 5 kap. 3 § ÅRL, och

 3. övriga noter.

 4. Se noter enligt ÅRL, samtliga företag med följande förtydliganden.

Upplysningen om redovisningsprinciper ska enligt punkt 18.3 innehålla en uppgift om att företaget tillämpar ÅRL och K2 samt information om

 • avskrivningstid per post (punkt 18.4)

 • annat avskrivningssätt än linjär avskrivning (punkt 18.4)

 • om avskrivning görs till restvärdet (punkt 18.4)

 • fastprisuppdrag enligt huvudregeln eller alternativregeln (punkt 18.5)

 • att företaget har räknat in indirekta utgifter i pågående arbeten för annans räkning och/eller i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor (punkterna 18.6-7).

BFN lämnar i kommentaren till punkt 18.3 förslag till formulering vad gäller tillämpat regelverk: ”Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.”

Upplysningar om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna behöver inte lämnas (punkt 18.8). De tillfället då ett företag får avvika från dessa principer anges särskilt i K2, exempelvis den så kallade 5 000 kronorsregeln som är en avvikelse från periodiseringsprincipen.

Om ett företag har ändrat redovisningsprinciper under året lämnar BFN i kommentaren till 3 kap. 5 § fjärde stycket ÅRL följande förslag till formulering om den bristande jämförbarheten mellan räkenskapsåren: ”Från och med detta räkenskapsår nuvärdeberäknar företaget avsättningarna eftersom det ger en bättre redovisning. Föregående års avsättningar nuvärdeberäknades inte. Den ändrade principen innebär att avsättningarna redovisas till ett lägre belopp och har därmed gett en positiv resultateffekt innevarande år. Jämförelsetalen har inte räknats om.”

Resultaträkningen

Uppgiften om nettoomsättning enligt 3 kap. 11 § andra stycket ÅRL (vid förkortad resultaträkning) ska lämnas i not för innevarande och närmast föregående räkenskapsår.

Se noter enligt ÅRL, samtliga företag med följande förtydliganden.

Medelantalet anställda ska beräknas enligt BFNAR 2006:11 Gränsvärden (punkt 18.9).

Balansräkningen

Upplysning om anläggningstillgångars anskaffningsvärde ska bestå av tillgångarnas in- och utgående anskaffningsvärden per post (punkt 18.10). Om tillgångar har anskaffats med bidrag ska detta anskaffningsvärde avse det redovisade värdet, dvs efter avdrag för bidraget (punkt 18.11).

I de fall pågående uppdrag till fastpris enligt alternativregeln inte har resultatavräknats ska upplysning lämnas om aktiverade nedlagda utgifter och fakturerade belopp punkt 18.12).

Upplysningar om ställda säkerheters art och form ska lämnas om säkerheten är en

 • företags- eller fastighetsinteckning,

 • tillgång med äganderättsförbehåll,

 • belånad fordran eller

 • annan ställd säkerhet (punkt 18.13).

De belopp som ska anges är inteckningens belopp per slag av inteckning och tillgångens redovisade värden när tillgångar ställts som säkerhet (punkt 18.14) vilket BFN i kommentaren till bestämmelsen sammanfattar enligt följande:

Post

Upplysning lämnas om

Företagsinteckning

beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)

Fastighetsinteckning

beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)

Tillgångar med äganderättsförbehåll

tillgångens redovisade värde

Belånade fordringar

tillgångens redovisade värde

Andra ställda säkerheter

tillgångens redovisade värde

Om säkerhet, garantiåtaganden eller ekonomiska åtaganden har ställts till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag får upplysningen lämnas som en totalsumma för respektive slag av säkerheterna/åtagandena (punkt 19.18).

Upplysning om eventualförpliktelse ska lämnas för de åtaganden uppfyller kravet att vara eventualförpliktelser. Enligt punkt 18.15 är en eventualförpliktelse ett möjligt åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler för vilket

 1. ett utflöde av resurser förväntas endast om en eller flera andra händelser också inträffar,

 2. det är osäkert om dessa framtida händelser kommer att inträffa, och

 3. det ligger utanför företagets kontroll om händelserna kommer att inträffa.

En eventualförpliktelse är också enligt samma punkt ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler som inte har redovisats som skuld eller avsättning på grund av att

 1. det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, eller

 2. en tillförlitlig uppskattning av beloppet inte kan göras.

En eventualförpliktelse är även ett informellt åtagande som uppfyller villkoren i punkt 18.15 ovan.

Upplysning ska alltid lämnas om företaget har tecknat ett borgensåtagande eller liknande eller om företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag (punkt 18.16). De belopp som anges är för åtaganden den bästa uppskattning av åtagandet, för borgensåtaganden värdet av åtagandet och när företaget är obegränsat ansvarig delägare det andra företagets skulder och avsättningar på balansdagen. Skulle det inte gå att beloppsbestämma en eventualförpliktelse ska upplysning lämnas om att det finns en eventualförpliktelse (punkt 18.19).

Med väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut avses beslutade förändringar i verksamheten, för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat samt den omständighet att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet (punkt 18.20). För aktiebolag är även den omständighet att bolaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldig att göra det en väsentlig händelse som ska upplysas om (punkt 18.22).

Om företaget har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget ska företaget upplysa om vilket slags arrangemang det är fråga om och de kommersiella skäl som företaget har för att ägna sig åt arrangemanget (punkt 18.21).

En avkastningsstiftelse ska lämna upplysning om hur stor del av utdelningsintäkterna som härrör från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (punkt 18.23) och från koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag (punkt 19.22).

En samfällighetsförening som ska avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse ska lämna upplysning om storleken på fonden (punkt 18.24).