Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Noter enligt K3

 

I kapitel 8 finns ett antal notupplysningar och förklaring till noter som dels gäller samtliga företag, dels större företag. Dessa notupplysningar har sin grund framför allt i 5 kap. ÅRL.

Samtliga företag

Ett företag som tillämpar K3 ska enligt punkt 8.2 normalt presentera noterna i följande ordning:

 1. Redovisningsprinciper och värderingsprinciper.

 2. Uppskattningar och bedömningar.

 3. Noter till enskilda poster i enlighet med 5 kap. 3 § ÅRL

 4. Övriga noter.

Upplysning ska enligt punkt 8.3 lämnas om att företaget tillämpar ÅRL Upplysningar ska, utöver det som krävs enligt ÅRL och K3 i övrigt, lämnas om vilka redovisningsprinciper som valts och som är relevanta för förståelsen av den finansiella rapporten.

Upplysningar kan enligt kommentaren till punkten behöva lämnas om redovisningsprinciper för

 • intäktsredovisning,

 • koncernredovisning,

 • intresseföretag,

 • joint venture,

 • materiella och immateriella anläggningstillgångar,

 • aktivering av låneutgifter,

 • aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar,

 • pågående arbeten,

 • finansiella instrument,

 • leasing,

 • varulager,

 • skatter, inklusive uppskjuten skatt,

 • avsättningar,

 • ersättningar till anställda,

 • fordringar och skulder i utländsk valuta,

 • säkringsredovisning, och

 • offentliga bidrag.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än företagets redovisningsvaluta ska det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisningsvalutan.

Den upplysning som ska lämnas av samtliga företag enligt 5 kap. 14 § ÅRL beträffande omfattningen av ställda säkerheter ska när det gäller panter avse deras redovisade värde och när det gäller inteckningar, de nominella beloppen av de överlämnade säkerheterna, se punkt 8.6 A.

Upplysningen om medelantalet anställda enligt 5 kap. 20 § ÅRL som ska lämnas av samtliga företag ska enligt punkt 8.6B beräknas enligt BFNAR 2006:11 om gränsvärden.

De upplysningar som ett företag ska lämna om anläggningstillgångar enligt 5 kap. 8 § ÅRL ska enligt punkterna 17.23 och 18.28 omfatta avskrivningsmetod och tillämpad nyttjandeperiod eller avskrivningsprocent.

Har anläggningstillgångar anskaffats med offentligt bidrag, ska uppgift enligt punkt 24.8 om anskaffningsvärde enligt 5 kap. 8 § ÅRL avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde. För stiftelser och ideella föreningar som erhållit bidrag gäller motsvarande enligt punkterna 36.32 och 37.32.

Tillämpar ett företag punkt 30.14 om omräkning av utländska filialer enligt den monetära metoden, ska upplysning lämnas om att utländska filialers tillgångar och skulder har räknats om i enlighet med punkterna 30.3 och 30.4.

Kan den ekonomiska effekten av de händelser som företaget ska lämna upplysningar om enligt 5 kap. 22 § ÅRL inte uppskattas, ska uppgift enligt punkt 32.4 lämnas om detta förhållande.

Större företag

Större företag ska enligt punkt 8.4 lämna upplysning om bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i den finansiella rapporten.

Större företag ska enligt punkt 8.5 lämna upplysning om antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår. Om så är fallet ska upplysning lämnas om tillgångarnas och skuldernas karaktär och deras redovisade värde på balansdagen.

Upplysningen om könsfördelning avseende medelantalet anställda och medelantalet anställda per land enligt 5 kap. 37 § ÅRL får enligt punkt 8.7 baseras på förhållandet på balansdagen. När företaget lämnar denna upplysning ska en anställd enligt punkt 8.8 anses anställd i det land där denne utför sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

En verkställande direktör som även är styrelseledamot ska enligt punkt 8.9 ingå både i gruppen styrelseledamöter och i gruppen övriga befattningshavare när upplysningar om fördelning mellan kvinnor och män i styrelse etc lämnas enligt 5 kap. 38 § ÅRL.

Med löner och andra ersättningar enligt 5 kap. 39 § ÅRL avses enligt punkt 8.10

 1. skattepliktiga ersättningar till anställda som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret, och

 2. årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar

Med sociala kostnader enligt 5 kap. 39 § ÅRL avses enligt punkt 8.11

 1. årets arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

 2. allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

 3. årets sociala avgifter till följd av avtal,

 4. pensionskostnader, samt

 5. årets skatter på pensionskostnader och pensionsmedel.

Har företaget valt att redovisa både pension och särskild löneskatt i samma post i balansräkningen får enligt punk 8.11 den särskilda löneskatten ingå i förändringen av företagets avsättningar för pensionsförpliktelser.

Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar enligt 5 kap. 40 § ÅRL ska enligt punkt 8.12 beräknas med utgångspunkt från det belopp som beräknats enligt punkt 8.10 (se ovan). Upplysning om löner och andra ersättningar till den grupp som avses i 5 kap. 40 § första stycket 1 avser endast sådan ersättning som erhållits i egenskap av funktionär.

Med tantiem och därmed jämställd ersättning enligt 5 kap. 40 § ÅRL avses enligt punkt 8.13 vinstandelar och bonus.

Med andra personer i företagets ledning enligt 5 kap. 44 § ÅRL avses enligt punkt 8.14 personer i företagets ledningsgrupp.

Med avgångsvederlag eller liknade förmåner enligt 5 kap. 44 § ÅRL avses enligt punkt 8.15 förmåner som är avsedda att kompensera befattningshavaren vid förtida avgång från befattningen.

Om det i upplysningen om pensionskostnader enligt 5 kap. 39 § ÅRL ingår kostnader till följd av ett sådant avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner som avses i 5 kap. 44 § samma lag, ska företaget enligt punkt 8.16 lämna upplysning om detta. Har företaget redovisat en avsättning till följd av avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner ska företaget enligt samma punkt lämna upplysning om detta.

Uppgiften om nettoomsättningens fördelning enligt 5 kap. 47 § ÅRL ska enligt punkt 8.17 avse sådana oberoende verksamhetsgrenar som svarar för en väsentlig del av företagets nettoomsättning. Indelningen i verksamhetsgrenar får inte ändras mellan åren om inte verksamheten fått ny inriktning. Ändras indelningen, ska upplysning lämnas om det och om effekterna av förändringen. En oberoende verksamhetsgren är enligt punkt 8.18 en del av ett företags verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar och som i huvudsak har externa kunder.

En geografisk marknad är enligt punkt 8.19 ett visst land eller en grupp länder där företaget har försäljning, genom direkt export eller egna lokala enheter.

Upplysningarna om ersättningar till revisor enligt 5 kap. 48 § ÅRL ska enligt punkt 8.19A avse kostnadsförd ersättning till samtliga som har varit revisorer i företaget under räkenskapsåret.

Upplysningen enligt 5 kap. 28 § ÅRL för större företag som inte upprättar någon koncernredovisning ska enligt punkt 8.20 avse storleken på de på balansdagen orealiserade internvinster som ingår i värdet på redovisade tillgångar inom koncernen.

I övriga kapitel i K3 finns andra krav på notupplysningar för större företag, exempelvis

 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter (kap. 16)

 • Leasingavtal (kap. 20)

 • Skattekostnad och temporära skillnader (kap. 29)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%