Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Pågående uppdrag, pågående arbeten

Med pågående uppdrag avses påbörjade men vid räkenskapsårets utgång ännu inte avslutade uppdrag. Begreppet uppdrag förklaras i K2 som något som pågår över tid. Pågående arbete delas i K3 och K2 in i pågående uppdrag i entreprenadverksamhet respektive i pågående tjänsteuppdrag.

Löpande bokföring

Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokföringen på vanligt sätt, dvs. lämpliga utgiftskonton debiteras. Vid faktureringen av uppdragen kan kontogrupp 33 användas för intäktsredovisningen. Vid fakturering av uppdrag på löpande räkning kan därför t.ex. konto 3310 döpas till Arvoden, löpande räkning och vid fakturering av uppdrag till fast pris kan t.ex. konto 3320 döpas till Arvoden.

Om fastprisuppdrag redovisas enligt alternativregeln debiteras i stället konto 1470 Pågående arbeten (BAS 2019) med nedlagda utgifter för uppdrag som inte slutfakturerats.

Bokslut

Beskrivningen här gäller både enligt K2 och K3. I koncernredovisning enligt K3 är dock enbart huvudregeln tillåtet vad gäller fastprisuppdrag.

För tjänsteuppdrag till fast pris och på löpande räkning gäller följande olika alternativ för redovisningen/resultaträkningen:

Huvudregel =
Successiv vinstavräkning
Alternativregel =
Färdigställandemetoden
Löpande räkning1.  Intäkt motsvarande värdet av nedlagt arbete och material.
Fast pris2:1 Tillförlitlig beräkning av utfallet. Intäkt motsvarande färdigställandegraden.3. Justeringspost motsvarande de utgifter som ersätts och som därmed redovisas som pågående arbeten i balansräkningen.
2:2 Ingen tillförlitlig beräkning av utfallet. Intäkt motsvarande de utgifter som sannolikt ersätts.

1. Uppdrag på löpande räkning, huvudregeln:

Uppdrag på löpande räkning ska intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs och eventuellt material förbrukas eller levereras. Även ofakturerade utförda arbeten ska per balansdagen redovisas därmed som intäkt värderat till ett beräknat försäljningspris. Den fordran som då kan uppkomma debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt och krediteras ett intäktskonto i kontoklass 3. Observera att detta är en kortfristig fordran och inte varulager.

2:1. Uppdrag till fast pris, huvudregeln - tillförlitlig beräkning av utfall:

När intäkten ska fastställas beräknas först färdigställandegraden. Ett vanligt sätt är att jämföra nedlagda utgifter på balansdagen med beräknade totala utgifter men det finns även andra metoder som nedlagd tid eller fysisk besiktning. Nästa steg är att räkna fram den nettoomsättning som ska redovisas genom att multiplicera kontraktssumman med färdigställandegraden. Slutligen räknar man fram vilken fordran/skuld man har i relation till kunden genom att jämföra det belopp som redovisas som nettoomsättning på grund av uppdraget med vad företaget har fakturerat kunden. Den upparbetade intäkten debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Konto 3350 kan döpas till Upparbetad intäkt och krediteras med beloppet. Observera att detta är en kortfristig fordran och inte varulager.

2:2. Uppdrag till fast pris, huvudregeln - ingen tillförlitlig beräkning av utfall:

Om företaget inte kan beräkna utfallet av uppdraget på ett tillförlitligt sätt ska uppdragsinkomsterna bara redovisas som intäkt i den utsträckningen inkomsten motsvarar de uppdragsutgifter som uppkommit och som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Upparbetad intäkt sätts därmed till samma belopp som de kostnader som lagts ned på uppdraget. Den upparbetade intäkten debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt och kontoklass 3 krediteras. Även i detta fall bokförs denna tillgångspost som en fordran och inte som varulager.

3. Uppdrag till fast pris, alternativregeln:

Alternativregeln innebär att företaget väntar med intäktsredovisningen tills arbetet väsentligen fullgjorts. Fram tills dess ska utgifter som hör till uppdraget redovisas som en tillgång på konto 1470 Pågående arbeten. Eventuellt fakturerade belopp redovisas som skuld på konto 2420 Förskott från kunder som krediteras. I årsredovisningen får enligt ÅRL pågående arbeten och förskott från kunder nettoredovisas.

I balansräkningen redovisas pågående uppdrag som en egen post under rubriken Varulager m.m.

K2-regler

I balansräkning K2 redovisas pågående uppdrag under följande rubriker och i följande poster beroende på om redovisning sker enligt huvudregeln eller enligt alternativregeln:

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Pågående arbeten för annans räkning
När företaget har
1. ett pågående uppdrag till fast pris,
2. uppdraget redovisas enligt alternativregeln,
3. det finns nedlagda utgifter,
4. de nedlagda utgifterna överstiger de fakturerade förskottsbeloppoch kvittning har skett, och
5. ingen resultatavräkning har skett.
Det belopp som ska redovisas är nettot av nedlagda utgifter minskat med fakturerade förskottsbelopp, se punkt 6.24.
Kortfristiga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäktUpparbetade men ej fakturerade intäkter för uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris enligt huvudregeln.
Kortfristiga skulder
Pågående arbeten för annans räkningNär företaget har:
1. ett pågående uppdrag till fast pris,
2. uppdraget redovisas enligt alternativregeln,
3. det finns nedlagda utgifter,
4. de fakturerade förskottsbelopp överstiger de nedlagda utgifterna och kvittning har skett, och
5. ingen resultatavräkning har skett.
Det belopp som ska redovisas är nettot av fakturerade utgifter minskat med nedlagda utgifter.
Fakturerad men ej upparbetad intäktFakturerade men ej upparbetade intäkter för uppdrag till fast pris enligt huvudregeln.

K3-regler

Enligt punkt 23.10 i K3 är ett entreprenadavtal "ett särskilt framförhandlat avtal om ett uppdrag som avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning. "Tjänsteuppdrag definieras inte utan det framgår enbart av punkt 23.9 att ett uppdrag är ett tjänsteuppdrag eller ett uppdrag enligt ett entreprenadavtal. Om uppdraget inte är ett uppdrag enligt entreprenadavtal är det således ett tjänsteuppdrag. Entreprenadavtal kan antingen ske till fast pris eller på löpande räkning".

Uppdrag på löpande räkning:

Inkomst från uppdrag på löpande räkning ska enligt punkt 23.17 redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas, dvs. oavsett när uppdraget faktureras. Detta är den enda tillåtna redovisningsprincipen för intäktredovisning av uppdrag på löpande räkning i K3.

Kan det ekonomiska utfallet av ett uppdrag till fast pris beräknas på ett tillförlitligt sätt ska uppdragsinkomsten enligt punkt 23.18 och de uppdragsutgifter som är hänförliga till uppdraget redovisas som intäkt respektive kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen. Detta är den enda tillåtna redovisningsprincipen för intäktredovisning av fastprisuppdrag i koncernredovisningen i K3.

Det ekonomiska utfallet kan enligt punkt 23.18 beräknas på ett tillförlitligt sätt om

  1. uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt,
  2. det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget,
  3. färdigställandegraden på balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt, och
  4. de uppdragsutgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

I juridisk person får, enligt punkterna 23.31-37 ett fastprisuppdrag redovisas enligt färdigställandemetoden vilket innebär att företaget tar upp de nedlagda utgifterna såsom material, löner etc. till anskaffningspris. Se även K2-regler nedan.

K2-regler

Uppdrag på löpande räkning enligt K2:

Inkomsten från ett arbete på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete läggs ned och material levereras/förbrukas. Intäkten är värdet, beräknat utifrån det avtalade priset inklusive vinst, av det arbete som utförts eller material som levererats under redovisningsperioden.

Intäkten ska redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen. Företagets utgifter för lön, sociala avgifter och material ska redovisas som kostnad på respektive rad i resultaträkningen om arbetet utförts respektive materialet levererats/förbrukats senast på balansdagen.

Om företaget fakturerat beställaren för uppdraget innan arbete utförts eller material levererats/förbrukats ska det fakturerade beloppet redovisas som en skuld i posten Förskott från kunder.

Eftersom det enbart finns ett sätt att redovisa pågående arbeten på löpande räkning och om företaget har utfört mer arbete eller levererat/förbrukat mer material än som fakturerats ska företaget redovisa försäljningsvärdet av det som inte fakturerats som en intäkt i posten Nettoomsättning och som en tillgång i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt (konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt debiteras).

Uppdrag till fast pris enligt K2, huvudregeln:

Enligt huvudregeln ska inkomsten hänförlig till ett arbete till fast pris redovisas som en intäkt baserat på färdigställandegraden på balansdagen, minskat med under tidigare räkenskapsår redovisade intäkter avseende uppdraget, när företaget

  1. sannolikt kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med uppdraget, och
  2. på ett tillförlitligt sätt kan beräkna inkomsten, färdigställandegraden på balansdagen samt de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget.

Intäkten ska redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen. Företagets utgifter för lön, sociala avgifter och material ska redovisas som kostnad på respektive rad i resultaträkningen om arbetet utförts respektive materialet levererats/förbrukats senast på balansdagen. Om företagets beräknade intäkt per balansdagen enligt b) uppgår till ett högre belopp än som fakturerats beställaren ska företaget redovisa mellanskillnaden som en tillgång i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt (konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt debiteras). Uppgår den beräknade intäkten till ett lägre belopp ska mellanskillnaden redovisas som en skuld i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt (konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt krediteras).

Alternativregeln:

Enligt alternativregeln ska inkomsten hänförlig till ett uppdrag till fast pris redovisas som en intäkt då arbetet väsentligen är fullgjort (färdigställandemetoden). Intäkten är lika med uppdragsinkomsten.

Fram till resultatavräkningen ska någon intäkt avseende de berörda pågående arbetena enligt alternativregeln inte redovisas i posten Nettoomsättning. I stället ska ett belopp motsvarande de utgifter som brutto blivit tillgångsförda under året redovisas som en pluspost i resultaträkningen i posten Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning. Företagets utgifter för lön, sociala avgifter och material ska redovisas som kostnad på respektive rad i resultaträkningen om arbetet utförts respektive materialet levererats/förbrukats senast på balansdagen.

Om det är sannolikt att ett avtal kommer att leda till en förlust ska denna i sin helhet redovisas som en kostnad i posten Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning samma period som förlusten identifieras - detta gäller oavsett om arbetet påbörjats eller inte.

När resultatavräkningen ska göras enligt alternativregeln ska intäkten redovisas i posten Nettoomsättning De uppdragsutgifter som företaget haft under räkenskapsåret ska redovisas som kostnader i posterna Råvaror och förnödenheter, Övriga externa kostnader respektive Personalkostnader om arbetet utförts respektive materialet levererats/förbrukats senast på balansdagen. De uppdragsutgifter som avser projektet och som tidigare räkenskapsår har balanserats i posten Pågående arbeten för annans räkning i balansräkningen ska redovisas som en minuspost i resultaträkningen i posten Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning. De uppdragsförpliktelser som inte är fullgjorda på balansdagen ska redovisas som en skuld i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Företag som tillämpar alternativregeln får byta till huvudregeln men inte tvärtom om det inte finns särskilda skäl. Samma metod ska användas vid redovisning av samtliga uppdrag på löpande räkning. Alternativregeln får tillämpas vid redovisning av uppdrag till fast pris även om huvudregeln tillämpas för uppdrag på löpande räkning.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB gäller samma bestämmelser som enligt K2 ovan.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i sin koncernredovisning tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska alla pågående uppdrag intäktsredovisas vid fakturering, dvs enligt den tidigare alternativregeln för uppdrag på löpande räkning. Detta framgår av punkt 3.17 som anger att inkomst vid försäljning redovisas till det belopp som står på fakturan och förtydligas i kommentaren till kapitel 7.

Se uppslagsordet Pågående arbeten i Rätt Skatt.

 

Balansräkning K2

Balansräkning ÅRL

Förenklat årsbokslut

God redovisningssed

IFRS/IAS

Immateriell tillgång

K1

K-årsbokslut

Resultaträkning K4 (IFRS)

Resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare

Resultaträkning, K1 ideella föreningar

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2

Rättvisande bild

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%