Redovisa Rätt 2018 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Periodiseringsfond tax allocation reserve

Löpande bokföring

Avsättning till periodiseringsfond får enligt dagens regler göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, dvs. av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Periodiseringsfonden ska återfinns i företagets redovisning och bokförs som obeskattad reserv. Förändringar i periodiseringsfonder redovisas som obeskattade reserver.

Beskattning

För aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer får avdrag i dag göras med högst 25 % på överskottet av näringsverksamheten före avdraget vid deklarationen 2018 (samma vid deklarationen 2017) - men "juridiska personer som är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut enligt bokföringslagen (1999:1078) får göra avdrag bara om motsvarande avsättning görs i räkenskaperna" (30 kap. 3 § 1 st IL).

Den som driver enskild firma eller handelsbolag får enligt dagens regler göra avdrag (i inkomstdeklarationen) med 30 % av det justerade resultatet. Med det för periodiseringsfond justerade resultatet avses enligt 30 kap. 6 § 2 st IL resultatet av näringsverksamheten före avdrag för avsättning till periodiseringsfond

ökat med

  1. avdrag för egenavgifter,
  2. avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning till pensionssparkonto samt särskild löneskatt på dessa pensionskostnader,
  3. avdrag för avsättning till expansionsfond,

minskat med

  1. sjukpenning,
  2. återfört avdrag för egenavgifter,
  3. återfört avdrag för avsättning till expansionsfond.

Varje avsättning bildar en egen fond, med eget kontonummer i företagets kontoplan, men det krävs inte någon insättning på särskilt konto i bank. Fonderna får användas på olika sätt efter företagets egna önskemål, t.ex. för avskrivningar, förlusttäckning eller resultatutjämning. Företaget bestämmer själv när fonderna ska återföras till beskattning men det måste ske senast sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes, dvs. avsättningen vid 2012 års deklaration ska återföras till beskattning senast vid 2018 års deklaration. Återföringen av periodiseringsfonderna ska ske i en bestämd ordning - de äldsta ska alltid återföras först. När en periodiseringsfond återförs till beskattning ökas den skattepliktiga inkomsten av näringsverksamheten med det återförda beloppet. Det återförda beloppet kommer att ingå i inkomstunderlaget för en ny fondavsättning.

Numera räntebeläggs periodiseringsfonderna hos juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar) - men inte hos fysiska personer. Själva räntan/schablonintäkten ska inte bokföras utan den är en ren deklarationspost - men den ökar företagets skattekostnad i bokföringen,  årets skatt.

Räntebeläggningen sker genom att en schablonintäkt beräknas och tas upp till beskattning. Intäkten beräknas till 72 % av statslåneräntan (SLR) den 30 november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerat med summan av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. SLR 2016-11-30 var 0,27 % och 2017-11-30 0,49 %. Den 1 januari 2017 infördes ett golv för SLR på 0,5 % vid denna beräkning. För beskattningsår som går ut 2018 blir schablonintäkten därför 0,36 % (72 % av 0,5 %) av summan av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. De nya reglerna ska dock tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2016. För brutna beskattningsår som går ut under 2017 gäller därför de gamla reglerna medan de nya reglerna gäller för kalenderåret 2017. Schablonintäkten för brutna beskattningsår som går ut under 2017 blir då 0,19 % (72 % av 0,27 %) och för kalenderåret 2017 blir schablonintäkten 0,36 % (72 % av 0,5 %) av summan av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

För juridiska personer görs avsättningen i årsbokslutet/årsredovisningen. I handelsbolag som ägs av fysiska personer bör avsättningen göras i respektive delägares deklaration på blankett N3A. Den som driver en enskild firma ska bokföra skatter som hör till näringsverksamheten men däremot ska inte näringsidkarens egna inkomstskatteskulder bokföras i verksamheten. Den som således driver en enskild firma ska göra avsättningen till periodiseringsfond på rad R34 i blankett NE. Återföring av periodiseringsfond görs på rad R32.

SKV räknar ut och specificerar periodiseringsfonderna för den skattskyldige utifrån faktiska avsättningar och återföringar.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare (förenklat årsbokslut) ska avsättning till periodiseringsfond inte bokföras i näringsverksamheten men i blanketten för det förenklade årsbokslutet ska upplysning lämnas om belopp avseende periodiseringsfonder i ruta U1.

Enligt K1 behöver den enskilde näringsidkaren endast lämna upplysningar i ruta U1 om sina avsättningar till periodiseringsfond men den som trots det vill bokföra dessa avsättningar krediterar konto 2080 Periodiseringsfonder, alternativt aktuellt underkonto för respektive deklarationsår, och med konto 2090 Utjämningskonto 1-4 som motkonto. Sammanfattningsvis innebär detta att periodiseringsfonder både måste bokföras och inkomstdeklareras hos aktiebolag och ekonomiska föreningar men bara behöver tas upp i inkomstdeklarationen (blankett N3A) hos handelsbolag och i det förenklade årsbokslutet för enskilda firmor.

Löpande bokföring

Avsättning till och återföring av periodiseringsfond bokförs inte löpande under året, utan endast i samband med bokslut/deklaration.

Bokslut

Vid avsättning till en periodiseringsfond debiteras konto 8811 Avsättning till periodiseringsfond och krediteras aktuellt konto, t.ex. vid deklarationen 2018 konto 2127 Periodiseringsfond 2017 (BAS 2018).

Vid återföring debiteras använt periodiseringsfondkonto och krediteras konto 8819 Återföring från periodiseringsfond. (BAS 2018).

Deklaration

I blankett INK2 redovisas avsättning till periodiseringsfond på rad 3.23 Avsättning till periodiseringsfond och återföring på rad 3.22 Återföring av periodiseringsfond. Storleken på periodiseringsfonderna redovisas på rad 2.29 Periodiseringsfonder. Räntan/schablonintäkten redovisas under skattemässiga justeringar på rad 4.6 (punkt a) Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det beräknade resultatet.

 

Förenklat årsbokslut

Årets skatt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%