Innehåll

Ett företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och är noterad på reglerad mar ska enligt det så kallade IAS-direktivet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002) ska för varje räkenskapsår (som inleds den 1 januari 2005 eller därefter) upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med förfarandet i artikel 6.2 (dvs. IFRS), under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat.

Ett företag som är noterat på en reglerad marknad tillämpar även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Ett publikt aktiebolag får inte tillämpa K2.

I Sverige utgör Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Nordic Growth Market) reglerade marknader. Spotlight, First North med flera börser är inte reglerade marknader. Företag som är noterade på dessa sistnämna börserna kan således tillämpa IFRS eller K3.

Se uppslagsordet Reglerad marknad i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.