Redovisa Rätt 2018 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Representation business entertaining

Löpande bokföring

Avdragsgilla utgifter för representation debiteras konto 6071 Representation, avdragsgill. Icke avdragsgill personalrepresentation debiteras konto 6072 Representation, ej avdragsgill.

Se uppslagsordet Representation i Rätt Moms.

Bokslut

I resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL, resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 och resultaträkning, allmänna regler enligt K3 ingår kostnaderna för både avdragsgill och icke avdragsgill representation bland Övriga externa kostnader. Detta gäller även svenska juridiska personer i noterade företag som redovisar enligt IFRS/IAS. I en funktionsindelad resultaträkning fördelas kostnaden per funktion. För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut gäller reglerna för resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare. Vid förenklat årsbokslut återförs bokförda icke avdragsgilla representationskostnader på sidan 2 i blankett NE.

Beskattning

För att utgifter för representation vid affärsförhandlingar, jubileum, invigningar, demonstrationer och visningar ska vara skattemässigt avdragsgilla krävs enligt 16 kap. 2 § IL att det föreligger ett omedelbart samband - både omedelbart person-, tids- och ortssamband - mellan representationen och den verksamhet som bedrivs.

Avdraget på 90 kr för lunch, middag och supé vid inkomstbeskattningen har slopats fr o m den 1 januari 2017. Avdrag medges numera endast för enklare förtäring med 60 kr exkl. moms per person. De nya reglerna gäller räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016. Samma beloppsgränser gäller även utomlands. Avdragsreglerna gäller per representationstillfälle. Angående avdrag för moms, se nedan.

Skatteverket anser i ett ställningstagande (dnr: 202.416536-17/111) att om utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring överstiger 60 kr (60 kr + moms för ej momsskyldiga företag) per person så medges inget avdrag alls vid inkomstbeskattningen.

Nedanstående utgör en förenklad sammanställning av avdragsreglerna (SKV A 2017:26).

  1. Avdrag för förtäring medges med 60 kr exklusive moms per person och endast om det är fråga om förfriskningar eller annan enklare förtäring. Det gäller vid såväl extern som intern representation och även för förtäring i samband med jubileum, invigningar etc. Enligt SKV är emellertid utgifter i samband med jubileum endast avdragsgilla då det gäller ett företags 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum (RÅ 1970 Fi 15). Utgifter i samband med invigning av en anläggning är enligt SKV avdragsgilla om det handlar om en anläggning som med hänsyn till företagets storlek och omfattning är att anse som betydande. Angående julbord, julbord/jullunch. Läs även om mutor och events.
  2. Avdrag medges för inträde till kulturella eller idrottsliga evenemang om beloppet kan anses skäligt. Enligt SKV är t.ex. teaterbiljetter och andra typer av aktiviteter avdragsgilla upp till 180 kr exklusive moms per person.
  3. Avdrag medges för representationsgåvor (gåvor till kunder) med högst 3000 kr exklusive moms per person. Däremot är inte representationsgåvor till kunder vid helger eller vid personliga högtidsdagar avdragsgilla, inte heller utgifter i samband med dödsfall hos ett kundföretag i form av krans eller blommor till begravningen.
  4. Avdrag medges inte för lyxbetonad representation, t.ex. specialarrangerad underhållning, skid-, segel- eller fiskeresor eller jaktutflykter. Enligt SKV är dock representation i form av greenfee vid golfspel avdragsgill upp till 180 kr exklusive moms per person.
  5. Avdrag medges med högst 60 kr exklusive moms per person för enklare förtäring (ej måltid) vid demonstrationer, visningar för massmedier och kunder, PR-verksamhet, styrelsesammanträden, revisioner eller vid bolags- och föreningsstämmor.
  6. Angående avdragsreglerna för intern representation och personalfester, personalrepresentation.

Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. Då var avdragsramarna för måltider högst 300 kr per person. Året därpå begränsades avdragsramen för måltidsutgifter till högst 180 kr per person och för enklare förtäring till 60 kr. 1997 ändrades avdragsramen för måltidsutgifter till 90 kr per person. Momsreglerna för representation har tidigare varit kopplade till avdragsreglerna vid inkomstbeskattningen, vilket inneburit att avdrag för ingående moms medgetts enligt 8 kap. 9 § ML. Detta har medfört en felaktig hantering i förhållande till gällande EU-regler.

Från och med den 1 januari 2017 har det införts en enhetlig gräns i momslagen för avdrag avseende representationsmåltider. Avdrag för moms i samband med måltider medges på ett underlag på 300 kr per person exkl. moms per tillfälle vid såväl extern som intern representation. Till skillnad från avdragsbegränsningen vid inkomstbeskattningen (se ovan) gäller denna ändring direkt från den 1 januari 2017. För företag med brutna räkenskapsår kan det alltså bli olika hantering under en del av året.

Skatteverket har i ett ställningstagande 2016-12-21 (dnr 131.519171-16/111) uttalat att 300 kr exkl. moms gäller oavsett om det är fråga om utgift för en måltid såsom lunch eller middag eller om det är fråga om liknande förtäring. Det innebär att 300 kr per person anses som skäligt, även för en kostnad som avser t.ex. frukost eller mingel med dryck och snittar. Det finns alltså ingen ytterligare beloppsgräns när det gäller avdrag för ingående moms på kostnader för vissa typer av förtäring. För kringkostnader etc. finns dock andra beloppsgränser.

Om kostnaden för en måltid uppgår till högst 300 kr per person exkl. moms medges avdrag med hela den ingående momsen. Överstiger kostnaden 300 kr per person kan avdraget beräknas schablonmässigt till 36 kr per person för måltid utan alkohol och 46 kr per person för måltid med alkohol.

Utgifter för teater, golf och liknande

SKV anser att avdrag för moms på sådana utgifter får medges med högst momsen på den avdragsram som gäller vid inkomstbeskattningen - dvs. 180 kr exkl. moms per person och tillfälle.

Kringkostnader vid personalfest

SKV anser att avdrag för moms på sådana utgifter även i fortsättningen får medges med högst momsen på den avdragsram som gäller vid inkomstbeskattningen - dvs. 180 kr exkl. moms per person.

Momsfria företag

Näringsidkare som inte är skattskyldiga för moms får inkomstskattemässigt avdrag för representationsutgifterna med tillägg för den moms på avdragsramarna som inte kan lyftas momsmässigt. Det innebär att företag som inte bedriver momspliktig verksamhet får avdrag vid inkomstbeskattningen med 60 kr + moms för enklare förtäring och 180 kr + moms.

Representationsbeloppet enligt ovanstående regler (inklusive serveringsavgifter och dricks) bokförs som avdragsgill representation och momsen som ingående moms. Det som därefter återstår av representationsbeloppet bokförs som icke avdragsgill representation. Detta gäller även momsen på det icke avdragsgilla beloppet.

Förmån av fri kost i samband med representation är skattefri. Vid intern representation gäller detta bara vid tillfälliga och kortvariga sammankomster, personalrepresentation.

Deklaration

I blankett INK2 och INK4 redovisas både avdragsgill och icke avdragsgill representation på rad 3.7 Övriga externa kostnader men de icke avdragsgilla kostnaderna ska sedan återföras på rad 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av.

I blankett NE redovisas kostnader för representation på rad R6 Övriga externa kostnader. Icke avdragsgilla kostnader redovisas inte - i så fall ska de återföras på sidan 2 på rad R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av.

 

Förenklat årsbokslut

IFRS/IAS

Resultaträkning, allmänna regler enligt K3

Resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%