Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Reservfond, ekonomisk förening

 

Vid föreningsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Till reservfonden skulle till och med 2016 sättas av minst 5 % av den del av föreningens nettovinst för året som inte gick åt för att täcka en balanserad förlust. Uppgick reservfonden till minst 20 % av det inbetalda insatskapitalet behövde föreningen inte göra någon ytterligare avsättning till reservfonden ”om summan av reservfonden och det inbetalda insatskapitalet uppgick antingen till minst 40 % av nettovärdet på föreningens tillgångar eller till minst samma belopp som föreningens skulder och avsättningar enligt balansräkningen”.

Dessutom skulle avsättning till reservfonden göras med det belopp som medlem vid avgång ur föreningen inte fått tillbaka av sina insatser, förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats, enligt stadgarna ska avsättas till reservfonden eller som enligt beslut av föreningsstämman ska överföras från det i balansräk-ningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden. Även denna bestämmelse gällde till och med 2016.

Med början för ekonomiska föreningar med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 och senare finns inget lagkrav längre på avsättning till reservfond. Det kan dock finnas bestämmelser i stadgarna som kräver avsättning till reservfond.

Reservfonden ingår enligt 3 kap. 10 b § ÅRL i föreningens bundna eget kapital och får därför inte användas för medlemsåterbäring, medlemsåterbäring i ekonomisk förening.

Minskning av reservfonden får enligt 15 kap. 1 § LEF endast göras för

  • täckning av förlust om det inte finns fritt eget kapital som kan täcka förlusten

  • återbetalning till medlemmar eller annat ändamål om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till detta.

Verifikationen utgörs normalt av en kopia av eller hänvisning till det stämmoprotokoll där styrelsens förslag till vinstdisposition och stämmans beslut framgår.

Löpande bokföring

Beslutad avsättning till reservfond krediteras konto 2086 Reservfond och debiteras konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år.

Vid medlems utträde ur föreningen krediteras konto 2086 Reservfond med den insats som ej återbetalas och konto 2083 Inbetalda insatser debiteras, inbetalda insatser i ekonomisk förening.

Bokslut

I balansräkning för juridisk person redovisas reservfonden under Bundet eget kapital. I koncernredovisning enligt K3 och IFRS kan fonden särredovisas eller ingå i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat (K3) eller motvarande enligt IFRS, eftersom ingen uppdelning görs mellan bundet och fritt eget kapital.

K2-regler

Enligt punkt 4.16 redovisas reservfonden som en egen post under bundet eget kapital.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%