Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Resultaträkning, kostnadslagsindelad enligt IFRS

Företag som tillämpar IFRS kan enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter välja mellan en funktionsindelad eller kostnadsslagsindelar resultaträkning. Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen återfinns i IAS 1 punkt 102:

Intäkter

Övriga intäkter

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Råvaror och förnödenheter

Kostnader för ersättningar till anställda

Avskrivningar

Övriga kostnader

Summa kostnader

Resultat före skatt