Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL income statement by type of cost in accordance with the Annual Accounts Act

Följande kostnadsslagindelade resultaträkning återfinns i Bilaga 2 till ÅRL:

RESULTATRÄKNING

1.Nettoomsättning
2.Förändring av varulager
3.Aktiverat arbete för egen räkning
4.Övriga rörelseintäkter
5.Råvaror och förnödenheter
6.Övriga externa kostnader
7.Personalkostnader
8.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
9.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
10.Övriga rörelsekostnader
11.Intäkter från andelar i koncernföretag
12.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
13.Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
14.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
15.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
16.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
17.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)
18.Bokslutsdispositioner
19.Skatt på årets resultat
20.Övriga skatter

BAS 2019 följer K2 och innebär en indelning i kontoslag varför den följer den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I ÅRL finns även en funktionsindelad resultaträkning som är tillåten för företag som tillämpar K3 (och IFRS).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%