Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 income statement by type of cost in accordance with K2

K2-regler

Enligt K2 ska en resultaträkning vara kostnadsslagsindelad och följa den uppställningsform som anges i punkt 4.4. Företag som utgör mindre företag får upprätta en resultaträkning i förkortad form enligt punkt 4.5.

Enligt K2 punkt 4.3 ska ett företag i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående räkenskapsårs början och slut.

Poster som påverkar resultatet negativt ska anges med minustecken.

Resultaträkningen ska enligt punkt 4.4 upprättas med följande rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader.

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag

Förändring av periodiseringsfonder

Förändring av överavskrivningar

Övriga bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter

Skatt på årets resultat

Övriga skatter

Årets resultat

Balansräkning, K2

Mindre företag

Resultaträkning, förkortad form

 

Balansräkning, K2

Mindre företag

Resultaträkning, förkortad form

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%