Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Revisionskostnader remuneration to auditors

Utgifter för revisorns arvode och revision redovisas inom kontogruppen för förvaltningskostnader. Det är idag vanligt att yrkesverksamma revisorer och revisionsbyråer utför viss konsultverksamhet i redovisnings- och skattefrågor vid sidan om själva revisionsverksamheten. Samme revisor får dock inte sköta ett företags bokföring och sedan utföra revisionen. Numera kopplas kravet på kvalificerad revisor till gränsvärdena för större företag respektive mindre företag.

Löpande bokföring

Utgifter för revision kan debiteras konto 6420 Ersättningar till revisor, alternativt delas upp på underkontona 6421 Revision och konto 6422 Rådgivning. Utgifter avseende bokförings- och bokslutsarbete debiteras däremot konto 6530 Redovisningstjänster och rena konsultuppdrag kan debiteras konto 6550 Konsultarvoden, bokföringskostnader. Fakturerade kostnader, t.ex. för avgifter till Bolagsverket, kopiering, databehandling etc, debiteras det utgiftskonto det gäller, fakturerade kostnader (jfr. utlägg). Det är vanligt att revisorn/revisionsbyrån skickar en à contofaktura inför revisionsarbetet, à contofaktura.

Bokslut

Även om en del av revisionsarbetet sker löpande under året, sker merparten av arbetet efter balansdagen. Enligt K2 punkt 7.10 ska revisionsarvoden kostnadsföras det räkenskapsår revisionen avser. I bokslutet behöver därför beräknade revisionskostnader avseende bokslutsåret redovisas som en upplupen kostnad (skuld). Konto 6420 Ersättningar till revisor, alternativt något av underkontona 6421-6424, debiteras och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras. Beräknad kostnad för revisionsarbetet kan i stället för på konto 2990 krediteras på konto 2992 Beräknat arvode för revision. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Upplysningar

Större företag bör redan vid fakturering och bokföring skilja mellan revisionsarvoden och övriga arvoden för att uppfylla kravet i 5 kap. 48 § ÅRL. Enligt FAR RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, ska revisionsbyråns namn anges i noten om det är flera revisorer från olika revisionsbyråer. Om bolaget bara har en revisor/revisionsbyrå och namnet redan framgår av revisionsberättelsen räcker det med att i noten ange beloppen för revision respektive övriga arvoden.

 

Fakturerade kostnader

À contofaktura

Bokföringskostnader

Mindre företag

Revision

Större företag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%