Innehåll

Tantiem är en avtalad rörlig ersättning, t.ex. viss andel av rörelseresultatet eller omsättningen, som utbetalas till företagsledare, styrelsemedlemmar eller vd.

Löpande bokföring

Tantiem bokförs som vanliga löner men kan också särredovisas i debet på konto 7222 Tantiem till företagsledare. Per balansdagen intjänad men ännu ej utbetalt tantiem debiteras konto 7222 och krediteras konto 2823 Tantiem, gratifikationer. I övrigt angående bokföring och årsbokslut/årsredovisning, se  löner och ersättningar.

K3-regler

Med tantiem och därmed jämställd ersättning avses vinstandelar och bonus (se punkt 8.13).

K4-regler

Noterade företag ska i koncernredovisningen tillämpa IAS 19 Ersättningar till anställda. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 40 § ÅRL särredovisa tantiem till styrelseledamöter, VD och motsvarande befattningshavare.

Se uppslagsordet Tantiem i Rätt Skatt, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt.