Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgifter löpande.

Vid fastprisuppdrag redovisas sedan en intäkt beräknad efter färdigställandegraden. Vid uppdrag på löpande räkning uppgår intäkten till arvode för utförda tjänster och använt material som företaget enligt avtal ska få betalt för värderat till försäljningspris.

Posten beräknas i normalfallet enligt följande:

  • Ej fakturerad men intjänad intäkt

  • Erhållna förskott

  • Upparbetad men ej fakturerad intäkt/Fakturerad men ej upparbetad intäkt

K3-regler

Generella bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i punkterna 23.9-16. Redovisning av uppdrag på löpande räkning beskrivs i punkten 23.17 medan uppdrag till fastpris enligt huvudregeln beskrivs i punkterna 23.18-26.

Uppdrag till fastpris enligt fastställandemetoden (alternativregeln) är enbart tillåtet i juridisk person och beskrivs i punkterna 23.31-37.

K2-regler

Generella bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i punkterna 6.8-6.12. Redovisning av uppdrag på löpande räkning beskrivs i punkten 6.13-14 medan uppdrag till fastpris beskrivs i punkterna 6.11-25.

Posten återfinns i uppställningsformen i punkt 4.7 under rubriken Kortfristiga fordringar.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i kapitel 5 och överensstämmer med bestämmelserna i K2.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen redovisar enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och där sker redovisning vid en viss tidpunkt eller över tid.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%