Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Uppskrivning/uppskrivningsfond

 

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond. Uppskrivningsfonden utgör bundet eget kapital i juridisk person. Enligt 6 § gäller uppskrivningsmöjligheten bara för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Uppskrivningsmöjligheten gäller immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Enligt 4 kap. 7 § ÅRL får ett aktiebolag ta uppskrivningsfonden i anspråk för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission samt för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust får endast fattas endast efter revisorernas hörande. En ekonomisk förening, inklusive bostadsrättsförening, får inte använda uppskrivningsfonden för förlusttäckning.

Vid avskrivning, nedskrivning, avyttring eller utrangering av den uppskrivna tillgången ska uppskrivningsfonden enligt 8 § minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången. Minskningen av uppskrivningsfonden får bara göras genom att fonden tas i anspråk enligt 7 §, den del av uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, den del av uppskrivningsfonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs också till fritt eget kapital.

Hela uppskrivningsbeloppet debiteras kontot för den tillgång som skrivits upp, dvs ett vanligtvis ett konto i kontogrupperna 11-13. Uppskrivningsbeloppet exklusive uppskjuten (om annat regelverk än K2) krediteras konto 2085 Uppskrivningsfond. Uppskjuten skatt krediteras konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter (ej K2).

Löpande bokföring

Uppskrivningar görs normalt inte i den löpande bokföringen utan i samband med bokslutsarbetet (jfr. nedskrivning, allmänt).

Bokslut

Det belopp med vilket en anläggningstillgång i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening skrivs upp debiteras aktuellt tillgångskonto i kontogrupp 11, 12 eller 13 och krediteras konto 2085 Uppskrivningsfond. Det belopp som sedan i ett aktiebolag tas i anspråk för fondemission debiteras konto 2085 och krediteras konto 2081 Aktiekapital. Vid avskrivning av uppskriven tillgång förs motsvarande belopp över från uppskrivningsfonden till fritt eget kapital genom att konto 2085 debiteras och konto 2091 Balanserad vinst eller förlust krediteras, avskrivning.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 kan skriva upp alla typer av anläggningstillgångar. Uppskrivning får enligt punkt 18.25 inte göras på internt upparbetade immateriella anläggningskostnader om kostnadsföringsmodellen tillämpats eftersom det då per definition inte finns någon tillgång att skriva upp.

En uppskrivning leder även till en avsättning för uppskjuten skatt enligt följande exempel som avser en byggnad:

Uppskrivning 100

Debet 1110 Byggnader

Kredit 2085 Uppskrivningsfond

Uppskjuten skatt på uppskrivningen; 100 x 20,6 % från och med 2021

Debet 2085 Uppskrivningsfond

Kredit 2240 Avsättningar för uppskjuten skatt

I uppskrivningsfonden kvarstår således 79,4 % av uppskrivningsbeloppet. I takt med att uppskrivningsbeloppet förändras (genom av- och nedskrivning eller avyttring/utrangering) ska även uppskrivningsfond och avsättning för uppskjuten skatt justeras.

K2-regler

Mindre företag som tillämpar K2 får enbart skriva upp byggnader och mark. Uppskrivning får göras till taxeringsvärdet.

Effekten av en uppskrivning av byggnad och mark blir att de skattemässiga värdena inte överensstämmer med de redovisade värdena. Detta får dock inga skattemässiga effekter eftersom avskrivning av byggnad tillhör det frikopplade området.

Ett företag som tar uppskrivningsfonden i anspråk för täckning av förlust ska enligt punkt 15.4 redovisa detta när behörigt organ har fattat beslut om sådan förlusttäckning.

K-årsbokslut

Ett företag som kan redovisa enligt K ÅB kan inte göra uppskrivningar då detta enbart tillåts i aktiebolag och ekonomiska föreningar.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och IAS 38 Immateriella tillgångar. Här finns ingen möjlighet till uppskrivning. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Uppskrivning får enligt RFR2 med hänvisning till 4 kap. 6 § ÅRL göras på anläggningstillgångar som har ett bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. Uppskrivning får inte göras på internt upparbetade immateriella anläggningskostnader om kostnadsföringsmodellen tillämpats. Enligt RFR 2 behöver inte IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas varför uppskrivning även är tillåten av finansiella anläggningstillgångar i juridisk person.

Upplysningar

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 11 § ÅRL lämna följande upplysningar om storleken och sammansättningen av fonden har ändrats under räkenskapsåret:

  • ingående och utgående balans,

  • belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,

  • belopp som har överförts från fonden eller tagits i anspråk på annat sätt, med uppgift om hur beloppet har använts, och

  • det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%