Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Verifikationer

 

För samtliga affärshändelser, rättelser och bokslutsposter ska det finnas verifikationer. Begreppet verifikationer definieras i 1 kap. 2 § punkt 8 BFL som ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”, t.ex. kvitton, fakturor, insättnings- eller uttagsbevis och lönelistor.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.1 ska en verifikation ”dokumentera en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen och får inte samtidigt utgöra presentation i registreringsordning eller systematisk ordning”, punkt 5.4-16. Enligt punkt 5.12 ska konteringen göras på verifikationen ”om det behövs för att säkerställa sambandet mellan verifikationen och bokföringsposten”.

Verifikationen ska enligt 5 kap. 7 § BFL innehålla uppgifter om

  • när verifikationen upprättades,

  • när affärshändelsen inträffat,

  • vad affärshändelsen avser,

  • belopp i kronor (moms och momsregistreringsnummer ska anges särskilt), och

  • motpart.

Om det inte finns någon naturlig verifikation, t.ex. vid korrigeringar av felbokförda poster och vid bokslutstransaktioner, får man i stället upprätta en bokföringsorder och använda den som verifikation. Vid datorbokföring kan man även använda sig av automatkontering för redan i förväg bestämda poster, t.ex. vid månadshyror.

Verifikationerna måste förses med löpande verifikationsnummer i enlighet med punkt 5.9 i BFNAR 2013:2.

En serie av verifikationsnummer eller andra identifieringstecken ska vara obruten för en tidsperiod. Serien ska föras i en följd utan att mellanliggande nummer eller tecken hoppas över. Det ska i bokföringssystemet gå att kontrollera att verifikationsserien är obruten. Ett aktiebolags fakturor ska enligt 28 kap. 5 § ABL även innehålla bolagets företagsnamn, den ort där styrelsen har sitt säte och bolagets organisationsnummer. Om bolaget har gått i likvidation ska även detta anges.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%