Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Verkligt värde

K3-regler

Verkligt värde är enligt punkt 2.20 det belopp med vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som ha ett intresse av att transaktionen sker.

Det bästa uttrycket för verkligt värde är enligt punkt 12.24 marknadsvärdet i form av noterade priser på en aktiv marknad.

En aktiv marknad existerar enligt punkt 12.25 när följande villkor är uppfyllda:

  1. Handeln avser likartade produkter.

  2. Intresserade köpare och säljare finns normalt.

  3. Information om priserna är allmänt tillgänglig.

Finns inte noterade priser på en aktiv marknad för det finansiella instrumentet, likartade instrument eller instrumentets beståndsdelar, ska företaget enligt punkt 12.26 bestämma det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik.

En värderingsteknik för att bestämma verkligt värde på finansiella instrument ska enligt punkt 12.27 baseras på marknadsinformation i så hög grad som möjligt och företagsspecifik information i så låg grad som möjligt.

En värderingsteknik förutsätts enligt punkt 12.28 ge en tillförlitlig uppskattning av det verkliga värdet om

  1. tekniken på ett rimligt sätt återspeglar hur marknaden förväntas prissätta instrumentet, och

  2. de indata som används på ett rimligt sätt motsvarar marknadsförväntningar och mått på de faktorer avseende risk och avkastning som är inneboende i instrumentet.

Om det senaste transaktionspriset avspeglar det belopp företaget skulle erhålla eller betala vid en påtvingad transaktion, ofrivillig likvidation eller utmätning, ska priset enligt punkt 12.29 justeras när det verkliga värdet bestäms.

Använder företaget en värderingsteknik som baseras på nyligen genomförda transaktioner, ska företaget enligt punkt 12.30 justera de indata som används, om betydande förändringar i de ekonomiska omständigheterna har inträffat avseende emittenten.

Det verkliga värdet på ett finansiellt instrument som inte har ett noterat pris på en aktiv marknad kan enligt punkt 12.31 bestämmas på ett tillförlitligt sätt endast om

  1. variationen inom intervallet med rimliga uppskattningar av verkliga värden inte är betydande för instrumentet, och

  2. sannolikheterna för de olika uppskattningarna i intervallet kan bedömas på ett rimligt sätt.

Finns inte längre ett tillförlitligt verkligt värde på ett finansiellt instrument som tidigare värderats till verkligt värde, ska företaget enligt punkt 12.79 upplysa om detta. Upplysning ska även lämnas när det finansiella instrumentet åter värderas till verkligt värde.

K4-regler

Begreppet definieras i såväl IFRS 1 Bilaga 1 som IFRS 13 Bilaga 1 som det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.

I IFRS 13 Värdering till verkligt värde definieras verkligt värde, fastställs en ram för värdering till verkligt värde i en och samma standard samt redogörs för de upplysningar som krävs om värdering till verkligt värde.

I IFRS 16 bilaga A definieras verkligt värde vid tillämpning av bestämmelserna om redovisning hos leasegivare i IFRS 16 som det belopp för vilket en tillgång kan överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%