Skatteverkets rättsfallssammanställning 6/97

Ärenden behandlade vid avdelningens rättsfallsseminarium den 18 februari 1997

RR:s dom den 7 februari 1997, mål nr 6371-1996. Fråga om ”verklig förlust” föreligger vid försäljning av aktier i dotterbolag till den del förlusten motsvaras av från dotterbolaget utgivna koncernbidrag och skattefria utdelningar som i sin helhet tagits från vinstmedel som upparbetats under tiden moderbolaget (eller annat koncernbolag) innehaft dotterbolaget.

Område: Regeringsrätten

Inkomsttaxering 1996.

SRN:s förhandsbesked har tidigare återgetts i protokoll 29/96, sid. 16-24.

RR anslöt sig till Skatterättsnämndens bedömning och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Utgången innebar att någon justering av förlustens storlek inte skulle ske i detta fall.

Kommentar:

Genom detta rättsfall har rättsläget inom detta område efter 1990 års skattereform klarnat betydligt. Rättsfallet RÅ 1995 ref. 83 visar att förlustens storlek skall justeras i de fall koncernbidrag och utdelningar lämnats från medel som funnits i bolaget redan när det förvärvades medan föreliggande avgörande visar att en sådan justering inte skall göras om koncernbidrag och utdelningar i sin helhet tagits från vinstmedel som uppkommit under den ”egna” innehavstiden.

I praktiken är det dock svårt att avgöra vilka ”värden” som funnits vid aktieförvärvet och vilka som upparbetats under den egna innehavstiden. Vidare är det svårt att avgöra om värdeöverföringar, förutom utdelningar och koncernbidrag, gjorts från det avyttrade bolaget till andra bolag inom koncernen. Det är därför värt att påpeka att det i enlighet med de allmänna principer som gäller vid inkomsttaxeringen ankommer på den skattskyldige att visa att förutsättningar för yrkade avdrag föreligger (se uttalande om detta i en kammarrättsdom som återgetts i protokoll 6/96, sid. 3-4).

I det fall som RR nu avgjort fanns en gedigen utredning. Utredning hade lämnats i form av uppställningar som utvisade ursprungliga anskaffningskostnader för aktierna i det sålda bolaget Y, resultaten i Y under hela innehavstiden, belopp som tillsköts i samband med nyemission, lämnade aktieägartillskott, erhållna utdelningar samt lämnade och erhållna koncernbidrag. Vidare lämnades utredning över eget kapital och obeskattade reserver i Y per 1976-12-31 och 1994-12-31. Av denna utredning framgick att lämnade utdelningar och koncernbidrag i sin helhet tagits ur vinstmedel (som återstod efter reducering med förluster) som genererats under den tid Y varit i koncernens ägo. Någon dold överföring av tillgångar från Y som kunde påverka förlustberäkningen hade inte ägt rum.

Slutligen bör påpekas att RR:s avgörande inte torde ha någon betydelse för bedömningen av dessa frågor så vitt gäller taxeringar före 1990 års skattereform.

SRN:s förhandsbesked den 18 november 1996. Fråga om tillämpning av lagen mot skatteflykt.

Område: Förhandsbesked

Inkomsttaxering 1997.

T AB planerar att före den 1 januari 1997 för ett marknadsvärde avyttra vissa aktier. Olika alternativ planeras. Ett av alternativen innebär att aktierna säljs till ett nederländskt företag, H BV, som är ett helägt dotterbolag till T AB. H BV är inte skattskyldigt i Sverige. Avyttringen beräknas medföra en betydande förlust.

Sökanden ställde, såvitt här behandlas, följande frågor.

1) Är bestämmelsen i 2 § 4 mom. nionde stycket SIL tillämplig på aktieöverlåtelsen till H BV?

2) Om svaret på delfråga 1) är nekande är avdrag för förlusten helt eller delvis ändå utesluten på grund av att förlusten inte anses definitiv?

3) Förändras svaret på de ovan ställda frågorna om Skatterättsnämnden vid besvarandet även beaktar lagen (1995:575) mot skatteflykt?

SRN besvarade frågorna 1 och 2 med ett nej och fråga 3 med att lagen (1995:575) mot skatteflykt inte var tillämplig.

SRN, som var enig, lämnade, såvitt här behandlas, följande motivering.

”I rättsfallet RÅ 1995 ref. 43 ansågs bestämmelserna i 2 § 4 mom. nionde stycket SIL inte hindra att avdrag medges för förlust på aktier i det fall avyttringen sker till ett utländskt företag som inte är skattskyldigt i Sverige. Förlusten, som uppkom vid överlåtelse mellan företag under i huvudsak gemensam ledning, ansågs definitiv i den mening som avses i 24 § 4 mom. första stycket SIL. Anledning saknas att i det förevarande ärendet göra en annan bedömning i dessa avseenden än i rättsfallet.

Någon grund för att tillämpa lagen mot skatteflykt med anledning av en avyttring av aktierna föreligger inte.”

Kommentar:

RSV delar SRN:s bedömning. Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Genom SFS 1996:1227 har 2 § 4 mom. 9 stycket SIL ändrats. Den nya bestämmelsen tillämpas i fråga om avyttringar efter utgången av december 1996. Den nya bestämmelsen innebär i ett fall som det förevarande ett totalt avdragsförbud. Avdrag för förlusten medges inte vid försäljning till det utländska koncernföretaget och inte heller när detta företag säljer aktierna till utomstående köpare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...