Skatteverkets rättsfallssammanställning 8/97

Ärenden behandlade vid avdelningens rättsfallsseminarium den 25 februari 1997

SRN:s förhandsbesked den 24 februari 1997. Förhandsbeskedet behandlar följande frågeställningar: 1. Utgör visst tillhandahållande information eller undantagen utbildning enligt 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML)? 2. Skall aktuellt tillhandahållande med tillämpning av bestämmelserna om omsättningsland i 5 kap. ML anses omsatta inom eller utom landet.

Område: Förhandsbesked

Bakgrunden är i korthet följande. Sökanden tillhandahåller kurser vid sin vårdanläggning för medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering. Anläggningen är belägen utom landet. Kurserna riktar sig till dem som medverkar vid uttagning av patienter som skall behandlas vid anläggningen och syftar till att ge insikt om rehabiliteringsprocessens olika delar. Anmälan till kursen administreras av sökandens kansli i Sverige, vilket även i övrigt står för all information till kursdeltagarna. Det kursmaterial som används under kursen framarbetas av kansliets personal som även ombesörjer övrigt administrativt grundarbete hänförligt till kursverksamheten.

SRN beslutade följande.

Tillhandahållandet uppfyller inte de krav som uppställs för att det skall bedömas utgöra undantagen utbildning enligt 3 kap. 8 § ML. Den ändring av bestämmelsen som skett 1997-01-01 påverkar inte heller denna bedömning. I fråga om omsättningsland konstaterade SRN följande: ”att tillhandahållandet av informationen till de olika förvärvarna i Sverige, oavsett om tjänsterna skall anses tillhandahållna från bolagets fasta driftställe i Sverige eller från det fasta driftstället utom landet, är att anse som omsättning gjord inom landet.”

Kommentar

FHB överensstämmer med RSV:s ståndpunkt.

SRN:s förhandsbesked den 25 februari 1997. Fråga om omsättning av vissa tjänster utförda av leg. optiker omfattas av undantaget för sjukvård enligt 3 kap. 4 och 5 §§ mervärdesskattelagen (ML).

Område: Förhandsbesked

De aktuella tjänsterna är följande.

Synundersökning för glasögon:

”I synundersökning för glasögon ingår att först göra en anamnes för att få en klar bild av synproblemet, ärftliga synfel, synbehov m.m. Synstatus och synrefraktion fastställes samt olika tester göres för att kontrollera samsyn mellan ögonen och vilken korrektion som är lämpligast för synbehovet.”

Nytillpassning av kontaktlinser:

”Vid nytillpassning av kontaktlinser ingår ovanstående undersökning och mätning av ögats parametrar.”

Återbesök och linskontroll:

”Vid återbesök 6 månader göres en refraktion för fastställande av aktuell korrektion, undersökning av ögats yttre delar göres i mikroskop, kontroll av linser m.m. Vid återbesök 12 månader ingår samma grundundersökning som för glasögon och lika som vid återbesök vid 6 månader.”

Körkortstest:

”Vid syntest för körkort fastställes synskärpa utan och med korrektion, färgseendetest och synfältscreening.”

Syntest:

”En enkel syntest göres i en autorefraktor för att konstatera om synfel finnes. Och ibland som test avläsning av provtavla.”

Synträning:

”En person med t.ex. samsynsdefekt kan genom regelbunden träning av de yttre ögonmusklerna motverka denna defekt. Patienten instrueras av en optiker hur dessa övningar skall utföras. Övningarna utförs sedan av patienten själv.”

SRN beslutade följande.

Synundersökning är att betrakta som en åtgärd för att utreda kroppsfel och utgör därför, om den utförs av en legitimerad optiker, sjukvård enligt 3 kap. 5 § ML. Samtliga undersökningar i ansökningen är att betrakta som synundersökningar och är därför, liksom synträningen, att bedöma som undantagen sjukvård.

Kommentar

FHB överensstämmer med RSV:s ståndpunkt.

SRN:s förhandsbesked den 27 februari 1997. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Område: Förhandsbesked

Omständigheterna i ärendet var följande. En kommun specificerar renhållningsavgiften i tre delposter, hämtningsavgift, behandlingsavgift och s.k. MFA-avgift. MFA-avgiften avser kostnader för miljöstationer och för omhändertagande av miljöfarligt avfall, kylmöbler, elektronikskrot m.m. Kommunen momsbelägger samtliga delposter. I ansökan om förhandsbesked ville kommunen få bekräftat att även MFA-avgiften utgör ersättning för en tjänst som medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Ansökningen ställdes mot bakgrund av att många av kommunens fastighetsägare inte lämnade in något miljöfarligt avfall och därför inte ansåg att kommunen utförde någon tjänst motsvarande MFA-avgiften.

SRN lämnade följande förhandsbesked. ”Den med ansökningen avsedda renhållningsavgiften utgör i sin helhet, således även den delpost som av kommunen benämns MFA-avgift, ersättning för en av kommunen i yrkesmässig verksamhet omsatt skattepliktig tjänst avseende renhållning.”

Nämnden redogjorde i sin motivering för vissa bestämmelser i renhållningslagen (1979:596) samt renhållningsförordningen (1990:984) och anförde därefter bl.a. följande. ”Det förhållande att taxan samt avgiften i den räkning som den avgiftsskyldige erhåller, har specificerats och anger hur kommunen har beräknat fördelningen av sina kostnader på olika delposter, medför inte att avgiften skall behandlas på annat sätt än som ersättning för en enda sammanhållen tjänst. Beskattningsunderlaget för omsättningen skall därför beräknas med utgångspunkt i renhållningsavgiften i dess helhet.”

Kommentar:

FHB överensstämmer med RSV:s ståndpunkt.

RR:s målnr 5083-1995.

Område: Prövningstillstånd

Saken:

Västra Regionföreningen av Sveriges Tandläkarförbund bedriver på självkostnadsbasis efter- och vidareutbildning för medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och deras personal. Föreningens omsättning uppgick under år 1991 till omkring 3,4 milj.kr. Fråga om utbildningsverksamheten är att anse som näringsverksamhet och – om så anses vara fallet – i vad mån förutsättningar för skattebefrielse föreligger. Inkomsttaxering 1992.

Klagande:

RSV.

Lagrum:

7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%