Skatteverkets rättsfallssammanställning 11/97

Ärenden behandlade vid avdelningens rättsfallsseminarium den 10 april 1997

RR:s dom den 21 mars 1997, mål nr 4319-1996. Förhandsbesked om inkomstbeskattning av EU-röjningsbidrag till äppleodlare.

Område: Regeringsrätten

RR gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden (se rättsfallsprotokoll nr 20/96).

SRN:s förhandsbesked den 13 februari 1997.

Område: Meddelade förhandsbesked

Inkomsttaxering 1997 – 1999.

Fråga om visst bidrag som en HSB-förening lämnar till en HSB-bostadsrättsförening är avdragsgill som en kostnad för intäkternas förvärvande och bibehållande.

Av ansökningen framgick bl.a. följande.

HSB-föreningen har enligt sina stadgar bl.a. till ändamål att bereda medlemmar lägenheter genom att bilda bostadsrättsföreningar samt att bistå HSB:s bostadsrättsföreningar i dess verksamhet.

Enligt den nybildade bostadsrättsföreningens stadgar har HSB-föreningen styrelsemajoritet under produktionsskedet. HSB-föreningen ombesörjer m.a.o. uppförandet av föreningens hus och vad därmed sammanhänger. Efter färdigställandet utser HSB-föreningen en ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. Enligt bostadsrättsföreningens stadgar bör föreningen genom avtal uppdra åt HSB-föreningen att biträda i förvaltningen. Sådana avtal om administrativ och teknisk förvaltning föreligger också vanligen. Det finns alltså ett mycket starkt organisatoriskt samband mellan HSB-föreningen och HSB:s bostadsrättsföreningar, vilket också konstateras i en kammarrättsdom, där detta nära samband motiverat att bidrag till en HSB bostadsrättsförening ansetts vara avdragsgill kostnad för HSB-föreningen (Kammarrätten i Jönköping mål nr 4984-1990).

Av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan framgår att föreningen erlagt en avgift motsvarande 1,5 % av produktionskostnaden för anslutning till Stiftelsen HSB:s Garantifond, vilket innebär att föreningen under viss tid och enligt vissa regler från fonden erhåller bidrag för täckande av inkomstbortfall till följd av outhyrda lägenheter. Den ekonomiska planen är upprättad av den under produktionsskedet sittande styrelsen, dvs. i princip av HSB-föreningen. HSB-föreningen har alltså informerat läsare av den ekonomiska planen, dvs. blivande bostadsrättshavare och långivare, att bidrag för intäktsbortfall vid outhyrt kommer att erhållas. Om bidrag från fonden skulle utebli måste HSB-föreningen uppfylla denna förpliktelse genom att tillskjuta motsvarande belopp. Åtagande om hyresbortfallsgaranti är en nödvändig del av HSB-föreningens verksamhet, bl.a. därför att långivarna numera ofta kräver sådan garanti för att lämna lån till bostadsrättsföreningar.

Enligt Garantifondens nuvarande regler gäller att när HSB-föreningens andel av garantifonden är förbrukad, åligger det HSB-föreningen att till fonden tillskjuta 50 % av därefter utbetalda bidrag. Garantifonden överväger att ändra reglerna så att bidrag till bostadsrättsföreningar i denna situation utgår med 50 % från fonden och 50 % från HSB-föreningen.

HSB-föreningen ställde följande frågor.

Fråga 1:

Kan de bidrag som efter Garantifondens regeländring utbetalas av HSB-föreningen till bostadsrättsföreningar godkännas som avdragsgill kostnad i HSB-föreningen?

Fråga 2:

Om Stiftelsen HSB:s Garantifond av olika skäl, t.ex. kapitalbrist eller avveckling helt eller delvis inte kan fullgöra sin skyldighet att lämna bidrag, kan då HSB-föreningen med avdragsgill verkan lämna motsvarande bidrag?

Skatterättsnämnden beslutade följande.

Fråga 1:

”Sökandeföreningen har rätt till avdrag för bidrag för täckande av hyresbortfall som efter den avsedda ändringen i utbetalningsreglerna kan komma att utges till stödberättigad bostadsrättsförening.

MOTIVERING

Fråga 1

Enligt det försäkringsliknande system för täckande av hyresbortfall som tillämpas inom bostadskooperationen och för HSB:s del numera hanteras genom Stiftelsen HSB:s Garantifond (Garantifonden) kan en HSB-förening, varav sökandeföreningen utgör en, komma att under vissa förutsättningar svara för hälften av utgående bidrag till stödberättigade bostadsrättsföreningar. Hittills har sökandeföreningen erlagt ifrågavarande bidrag till Garantifonden. Avdragsrätt för dessa bidrag förelåg tidigare med stöd av lagen (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m.m.. Den lagen tillämpades sista gången vid 1994 års taxering (jfr SFS 1992:1595). Avsikten är nu att ändra reglerna för utbetalning så att sökandeföreningens bidrag i fortsättningen lämnas direkt till en berättigad bostadsrättsförening. Ansökningen gäller om sökandeföreningen skall få avdrag för dessa bidrag.

För avdragsrätt krävs att bidragen utgör omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande (20 § kommunalskattelagen /1928:370/). Det villkoret är uppfyllt om bidragen avser åtgärder eller kostnader hos mottagaren som kan förväntas öka eller främja givarens intäkter (jfr bl.a. RÅ 1994 ref. 85).

Det uppges i ärendet att sökandeföreningens intäkter till väsentlig del består i arvoden för åt bostadsrättsföreningar utförda byggadministrations- och förvaltningstjänster. Det ligger också i sakens natur att sökandeföreningens intäkter är starkt beroende av den verksamhet som inom ramen för HSB-organisationen riktar sig mot bostadsrättsföreningar. Mot denna bakgrund får de bidrag som sökandeföreningen enligt frågan kan komma att lämna direkt till de stödberättigade bostadsrättsföreningarna anses som avdragsgilla omkostnader.”

Fråga 2

”Frågan bygger på att Garantifondens nuvarande verksamhet av olika skäl helt eller delvis inte kan fullföljas utan att sökandeföreningen i stället fullgör fondens åtaganden. Situationen är för generellt beskriven för att kunna läggas till grund för ett ställningstagande i fråga om avdragsrätten för de utbetalningar av olika slag som här kan komma att göras. Frågan avvisas därför.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet är publicerat med sökandens tillstånd.

Förhandsbeskedet har vunnit laga kraft.

RR:s målnr 6739-1996.Förhandsbesked

Område: Förhandsbesked

Saken: Fråga om vid vilken tidpunkt tvåårsperioden avseende avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfällig anställning skall börja löpa; från dagen då den tillfälliga anställningen tillträds eller från den tidpunkt då behov av övernattning på arbetsplatsen uppstår.

Klagande: RSV

Lagrum: 33 § anv.punkt 3a KL (1928:370).

RR:s målnr 6875-1994. Förhandsbesked

Område: Förhandsbesked

Saken: Enligt tidigare gällande regler skulle fastighet schablonbeskattas om den var inrättad till bostad åt högst två familjer, en fråga som skulle bedömas med hänsyn till de förhållanden som rådde vid beskattningsårets utgång. Klaganden hävdar att hans fastighet inte vid beskattningsårets utgång var inrättad som sådan bostad eftersom tidigare fritidsbyggnad rivits och permanentbyggnad ännu ej färdigställts. Fråga om kammarrätten haft fog för att ändå beskatta fastigheten enligt schablonmetoden.

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: Punkt 6 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § KL (1928:370).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%