Skatteverkets rättsfallssammanställning 12/97

Ärenden behandlade vid avdelningens rättsfallsseminarium den 17 april 1997

RR:s domar den 25 mars 1997, mål nr 1419-1994 och 4857–4859-1994. Överklagande av fyra kammarättsdomar i mål angående registrering till mervärdesskatt.

Område: Regeringsrätten

I domarna har RR i fråga angående registrering/avregistrering för mervärdesskatt funnit att klagandena, fyra avdelningar av Svenska Elektrikerförbundet, är skattskyldiga till mervärdesskatt för verksamhet med ackordsmätning/ackordskontroll. Till följd härav skall avdelningarna vara registrerade till mervärdesskatt.

Inledningsvis konstaterar RR att ett beslut om registrering lika litet som ett beslut om avregistrering för mervärdesskatt inte kan ges retroaktiv verkan (se RÅ 1987 ref. 115). Därför anser RR att prövningen i målen skall avse frågan om avdelningarna i nuläget skall vara registrerade för mervärdesskatt eller ej. Prövningen skall således grundas på bestämmelserna i nya mervärdeskattelagen (1994:200), ML. RR åberopar bestämmelserna i ML även vad avser frågan om skattskyldighet föreligger i avdelningarnas verksamhet. De överklagade domarna hade meddelats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1968:430) om mervärdesskatt före ikraftträdandet av ML.

För att skattskyldighet till mervärdesskatt skall föreligga krävs skattepliktig omsättning av varor och tjänster i en yrkesmässig verksamhet.

I fråga om yrkesmässigheten finner RR att verksamheten med ackordskontroll med hänvisning till vad som upplysts i fråga om verksamhetens art, omfattning och finansiering genom särskilda avgifter är att betrakta som näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen (1928:370) i form av rörelse. Detta gäller oavsett om mätningsavgifterna inte ger full kostnadstäckning och underskott därför under en följd av år har redovisats för verksamheten. RR hänvisar härefter till tidigare rättsfall avseende frågan om ackordsmätning och liknande verksamhet utgör rörelse (se RÅ 1961 ref. 43, RÅ 1962 Fi 118, RÅ 1966 Fi 666, RÅ 1985 Aa 102 och RÅ 1989 not. 57).

Beträffande frågan om skattepliktig omsättning av tjänster förekommer i verksamheten anför RR att mätningsavgift betalas av samtliga arbetstagare som arbetar under det s.k. installationsavtalet.

Den omständigheten att endast cirka 20 % av medlemmarna arbetar på ackord och faktiskt utnyttjar de aktuella tjänsterna hindrar inte att tjänsterna skall anses tillhandahållna av avdelningarna mot ersättning och därmed vara föremål för omsättning i den mening som avses i 2 kap. 1 § ML. Omsättningen av tjänsterna är inte undantagen från skatteplikt enligt bestämmelserna i 3 kap. ML.

RR gör sammanfattningsvis den slutsatsen att avdelningarna i verksamhet som är att betrakta som yrkesmässig omsätter tjänster och att dessa omsättningar inte är undantagna från skatteplikt till mervärdesskatt. RR tillägger att verksamheten i fråga får anses innefatta klart definierbara och från avdelningarnas övriga verksamhet särskiljbara tjänster. Redan av den anledningen saknas grund för att så som avdelningarna yrkat tillämpa huvudsaklighetsprincipen på deras tillhandahållanden gentemot medlemmarna. Med hänvisning till av avdelningarna ställda andrahandsyrkanden om att verksamheten inte skall räknas som yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § ML finner RR att den avsedda bestämmelsen om undantag från yrkesmässighet avseende vissa verksamheter bedrivna av allmännyttiga ideella föreningar och bakomliggande bestämmelser i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte är tillämpliga i avdelningarnas fall.

RR avslår därmed avdelningarnas yrkanden om att de inte skall vara registrerade till mervärdesskatt.

Kommentar:

De av RR i domen åberopade bestämmelserna i ML om yrkesmässig verksamhet och skatteplikt för omsättning av tjänster torde i sak överensstämma med motsvarande bestämmelser i lagen (1968:430) om mervärdesskatt, som legat till grund för kammarrätternas avgöranden i de överklagade domarna.

Av det ovan av RR åberopade rättsfallet RÅ 1987 ref. 115 framgår att SKM, oavsett att beslut om registrering eller avregistrering inte får meddelas så att det ges retroaktivt innehåll, är oförhindrad att i beskattningsbeslut pröva frågan om skattskyldighet förelegat för perioder som gått till ända.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...