Skatteverkets rättsfallssammanställning 26/97

SRN:s förhandsbesked den 11 september 1997. En anställd har förlorat sin pensionsfordran på arbetsgivaren men har som säkerhet för sin fordran kvar en panträtt i arbetsgivarens kapitalförsäkringar. Fråga om särskild löneskatt på pensionskostnader skall betalas om panten tas i anspråk.

Område: Förhandsbesked Skatterättsnämnden

Inkomsttaxering

NN fick åren 1989 och 1990 utfästelser om direktpension från sin arbetsgivare (DB), som var dotterbolag i en koncern. DB tecknade kapitalförsäkringar som lämnades i pant som säkerhet för pensionsåtagandena. I samband med att DB genom fusion gick upp i moderbolaget (MB) överfördes pensionsåtagandena tillsammans med kapitalförsäkringarna till MB. Detta bolag är numera i likvidation och sökande i förhandsbeskedsärendet. NN har inte efter kallelse på okända borgenärer anmält sin fordran på pension hos DB inom den föreskrivna tiden och kan därför inte nu kräva bolaget på sin fordran.

Frågan

Är MB skattskyldigt till särskild löneskatt om NN tar ut sin fordran ur panten?

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.

”MB är inte skyldigt att betala särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) om NN får ta panten i anspråk för att tillgodose sin rätt.”

MOTIVERING

Nämnden började med att redogöra för 25 § tryggandelagen.

Därefter anfördes:

”NN får genom att inte bevaka sin pensionsfordran hos DB anses ha förlorat sin möjlighet att enligt 25 § tryggandelagen själv kräva att arbetsgivaren (DB) köper en pensionsförsäkring för att säkerställa hans rätt till pension. Eftersom bolaget inte sjävt har för avsikt att köpa en pensionsförsäkring åt NN utan hänvisar honom till att ta panten in anspråk får bolaget anses ha lämnat honom en förmån på grund av hans tidigare tjänst som inte utgör pension. Denna förmån skall tas upp till beskattning hos NN som inkomst av tjänst omedelbart när den blir tillgänglig för lyftning. Beskattninstidpunkten får anses inträda senast när MB upplösts efter likvidationen eller vid den tidigare tidpunkt då NN tar ut sin fordran hos försäkringsbolaget eller på annat sätt realiserar panten.

För MB:s del innebär det sagda, förutsatt att bolaget ändå inte före upplösningen av bolaget köper en pensionsförsäkring åt NN, att bolagets pensionsansvar för NN upphört genom att fordringen inte anmälts av NN inom den föreskrivna tiden. Det föreligger därmed inte någon skyldighet för MB att betala särskild löneskatt enligt SLPL på grund av pantrealisationen av kapitalförsäkringen.”

RSV överklagar inte förhandsbeskedet.

RSV:s dnr: 1741-97/6100

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%