Skatteverkets rättsfallssammanställning 28/98

RR:s dom 1998-06-12, mål nr 7565-1997. Skattemässiga konsekvenser vid ombildning av en internationell koncern.

Område: Regeringsrätten

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 22 september 1998.

Inkomsttaxering 1998 – 2000.

Ett av sökandebolagen överklagade SRN:s förhandsbesked såvitt gällde frågan om en senare återbetalning av det aktieägartillskott som bolaget planerade att lämna BV ska utdelningsbeskattas hos bolaget (fråga 3).

RR gjorde samma bedömning som SRN och fastställde nämndens besked i den del det hade överklagats.

SRN:s förhandsbesked den 26 augusti 1998. Fråga om uttagsbeskattning

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 22 september 1998.

Avser taxeringsåren 1998-2001

X AB bedriver värdepappersförvaltning utan anställd personal. Bolaget ägs av de norska bolagen A A/S (40%), B A/S (30%) och C A/S (30%). De norska bolagen ägs i sin tur av tre fysiska personer (syskon) bosatta i Norge. Bolagen är helägda av en person. De norska bolagen har för avsikt att bilda var sitt helägt svenskt dotterbolag. X AB:s tillgångar ska överföras till de nybildade bolagen i proportion till de norska bolagens ägarandelar. Som skäl för omorganisationen anförs att de fysiska personerna på ett mer direkt sätt vill kunna påverka förvaltningen av ”sina” tillgångar. X AB frågar om transaktionerna kommer att medföra uttagsbeskattning.

SRN beslutade följande.

FÖRHANDSBESKED

Uttagsbeskattning skall ej ske.

MOTIVERING

Av RÅ 1992 ref. 56 framgår att omstruktureringar som har sin grund i organisatoriska förändringar under vissa förutsättningar kan genomföras utan några särskilda beskattningskonsekvenser. Den aktuella omstruktureringen får anses uppfylla dessa förutsättningar.

Två ledamöter var skiljaktiga och gjorde bedömningen att det inte framstår som sannolikt – och har inte ens påståtts av bolaget – att en uppdelning av tillgångarna är ägnad att i något hänseende förbättra förutsättningarna för verksamheten, jfr RÅ 1992 ref. 56. Särskilda skäl mot en underlåten uttagsbeskattning anses därför inte föreligga.

Kommentar:

RSV har överklagat förhandsbeskedet. Gällande rätt som den kommit till uttryck i Sipano-målet (RÅ 1992 ref. 56) och rättsfall därefter får anses vara förhållandevis liberal när det gäller prövning av om en underprisöverlåtelse är organisatoriskt motiverad. Om den generösa hållningen även omfattar organisationsförändringar med inriktning på typisk kapitalförvaltning är dock oklart.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%