Skatteverkets rättsfallssammanställning 32/99

SRN:s förhandsbesked den 1 september 1999. Differentierad utdelning m.m. Aktieägarna i ett fåmansföretag överväger att differentiera utdelningen sinsemellan beroende på resultatet i de olika verksamhetsgrenar där resp. delägare är verksam. Om man varje år röstar fram olika utdelning på bolagsstämman sker beskattning enbart enl. reglerna i 3 § 12 mom. SIL. Om man i stället överlåter aktier sinsemellan sker förmånsbeskattning enl. 41 § KL. Lagen mot skatteflykt är inte tillämplig. Inkomstslaget kapital och tjänst.

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 21 september 1999.

I företaget bedrivs flera olika verksamheter och aktieägarna är verksamma i olika grenar. Man önskar nu differentiera utdelningen i bolaget så att den avspeglar det faktum att dessa gett olika resultat. De aktieägare som varit verksamma i en lönsam gren ska erhålla större utdelning än de som varit verksamma i en mindre lönsam gren.

Alternativ 1

I alternativ 1 ska differentieringen röstas fram årligen på bolagsstämman. Endast ett aktieslag ska användas. Aktieägarnas godkännande av och åtagande att följa den differentierade vinstutdelningen regleras i aktieägaravtalet. Där ges styrelsen i bolaget i uppdrag att på särskilt angivna grunder beräkna vinstutdelningen för resp. aktieägare. Aktieägarna förbinder sig i avtalet att vid bolagsstämma rösta för den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen och att acceptera den föreslagna differentieringen. De aktieägare som röstar emot styrelsens förslag skall anses ha gjort sig skyldiga till ett avtalsbrott som medför en skyldighet att erlägga ett avtalsvite.

Ett internt resultat fastställs för varje verksamhetsgren med ledning av de dit hörande intäkterna och kostnaderna. Utdelningen för resp. verksamhetsgren baseras sedan på detta resultat.

Fråga 1

En utdelning till varje aktieägare med olika belopp baserad på aktieägarens interna resultat innebär för mig (sökanden) att den utdelning jag kommer att uppbära på mina aktier kommer att avvika från den genomsnittliga utdelningen i bolaget. Kommer detta förhållande att medföra att utdelningen på mina aktier till någon del skall beskattas i inkomstslaget tjänst utöver vad som följer av reglerna i 3 § 12 mom. SIL?

Svar

Utdelningen föranleder ej annan inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst än vad som kan följa av bestämmelserna i 3 § 12 mom. SIL.

Motivering

Ingåendet av det ifrågavarande aktieägaravtalet, binder inte bolagsstämman i associationsrättsligt hänseende och innebär således inte någon sådan omvandling av aktier i bolaget, som skall medföra att aktier i bolaget skall anses avyttrade. Aktieägarna kan också, om de är ense och någon tvingande bestämmelse i aktiebolagslagen ej överträds, besluta om olika utdelning på olika aktieägares aktier även om alla aktier är av samma slag. Anledning saknas därför att i inkomstskattehänseende behandla den omfrågade utdelningen som annat än just utdelning.

Alternativ 2

Även i detta alternativ ska endast ett aktieslag användas, men med lika utdelning på varje aktie. På sätt som framgår av konsortialavtalet är utdelningen differentierad mellan olika aktieägare på så sätt att storleken av utdelningen för en aktieägare följer av dennes aktieinnehav. Aktieinnehavets storlek baseras huvudsakligen på resultatet i den verksamhetsgren där aktieägaren varit verksam. Bestämmandet av internresultatet sker på samma sätt som i alternativ 1.

Styrelsen får i detta fall enligt aktieägaravtalet i uppgift att på särskilt angivna grunder beräkna aktieinnehav för varje aktieägare samt att administrera köp och försäljning av de aktier som skall omfördelas. Utgångspunkten för styrelsens beslut om vilka aktieägare som ska erbjudas att förvärva ytterligare aktier och vilka som kommer att behöva avyttra aktier, för att ett på rätt sätt differentierat innehav ska uppnås, är de olika verksamhetsgrenarnas interna resultat.

Fråga 3

En omfördelning av aktieägarnas aktieinnehav med utgångspunkt från aktieägarnas interna resultat innebär för min del att jag kommer att erbjudas förvärva ytterligare aktier eller åläggas att sälja del av mina aktier i bolaget. Förvärv alternativt försäljning kommer att ske till det årligen fastställda transaktionspriset. Skall mitt förvärv av ytterligare aktier i bolaget anses innefatta en sådan förmån som enligt den s.k. värdepappersregeln i p. 4 första stycket av anv. till 41 § KL ska tas upp som intäkt av tjänst?

Svar

Förvärvet av aktier innefattar en sådan förmån som skall beskattas enligt fjärde stycket i p. 4 av anv. till 41 § KL.

Motivering

Med de förutsättningar som gäller för förhandsbeskedet får det antas att ifrågavarande förvärv av aktier sker på förmånliga villkor. Beskattning skall därför ske på sätt anges i förhandsbeskedet, jfr RÅ 1997 ref. 81.

Fråga 8

Kan de förfaranden som planeras genomföras i enlighet med ovan beskrivna alternativ 1 eller alternativ 2 komma att omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt?

Svar

Lagen mot skatteflykt är inte tillämplig.

Motivering

Skatteflyktslagen kan ej anses tillämplig.

Övriga frågor förföll eller avvisades.

SRN:s förhandsbesked den 1 september 1999. Reavinstbeskattning av aktier i fåmansföretag då olika vederlag utgått för olika aktier ska ske efter den i verkligheten erhållna köpeskillingen. Inkomstslaget kapital och tjänst.

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 21 september 1999.

Ett aktiebolag ägs av flera personer som är verksamma i bolaget. Vid en omorganisation ska aktierna i bolaget säljas till ett nybildat bolag i vilket aktieägarna också är delägare. Aktierna i det nybildade bolaget förvärvas för nominellt belopp. Aktieägarna erhåller då olika vederlag för sina aktier beroende på att de har olika stora delägarreserver i bolaget. Dessa reserver har byggts upp av resp. delägares andel av resultatet i bolaget över åren.

Resultatdelningssystemet består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen skall fastställas med hänsynstagande till delägarens lönsamhet, dennes befattning, egen arbetsinsats och totalt fakturerad volym. Den fasta ersättningen fastställs årligen och skall direkt spegla delägarens måluppfyllelse. 20 % av bolagets operativa resultat fördelas lika mellan delägarna. Återstående resultat fördelas genom indelning av delägarna i olika resultatdelningsgrupper. Inplaceringen sker med hänsyn till delägarnas allmänna nyttighet för den totala verksamheten. Den rörliga delen är inte tillgänglig för lyftning utan kvarstår som specifik delägarreserv.

Delägarna ska enligt delägaravtalet tillse att bolaget har en stark ekonomisk kapitalbas genom att bidra med en kapitalinsats. Vid inträde ska kapitalinsatsen bestå av aktiekapital och förlagslån som är tio gånger så stort som insatsen. Förlagslånet amorteras i lika delar över fem år. Avsättningen till den egna delägarreserven är obligatorisk.

Utträdande delägare kan i annat fall än s.k. fientligt utträde få sina aktier lösta för en köpeskilling motsvarande aktiernas nominella värde med tillägg för delägarens beskattade och obeskattade reserver. Dock kan obeskattade reserver i stället anordnas som pension.

Den planerade aktieöverlåtelsen avses ske på så sätt att delägarna i bolaget säljer sina aktier för ett belopp som svarar mot varje aktieägares andel av beskattade och obeskattade reserver. Delägarreservernas storlek varierar från delägare till delägare. Skillnaden är i vissa fall betydande. Köpeskillingarna för de olika aktieägarnas aktieposter kommer således att variera med avsevärda belopp.

Försäljningen planeras gå till så att separata köpeavtal upprättas mellan det köpande bolaget och var och en av de säljande delägarna.

Fråga 1

Jag avser att avyttra mina aktier för ett pris som avviker från det genomsnittliga pris som övriga delägare erhåller för sina akiter. Kommer detta förhållande att medföra att den avtalade köpeskillingen skall frångås vid taxeringen?

Fråga 2

Om svar på fråga 1 är ja, hur ska beskattningen ske?

FÖRHANDSBESKED

Med de i motiveringen angivna förutsättningarna skall vid beräkning av realisationsvinst den i ifrågavarande avtal angivna köpeskillingen tas upp som intäkt på sätt gäller för avyttring av aktier i bolaget.

MOTIVERING

Om någon tvingande bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) ej överträds står det delägarna fritt att på sätt de finner lämpligt sinsemellan fördela ett aktiebolags resultat eller, såsom i förevarande fall, i förväg träffa avtal härom. Av de förutsättningar som gäller för förhandsbeskedet följer att köpeskillingen vid den ifrågavarande avyttringen av aktier dikteras av de förväntningar om resultatfördelning som följer av avtalet. Anledning saknas därför att vid taxeringen frångå en köpeskilling som bestämts enligt de i ansökningen angivna grunderna. Nämnden förutsätter därvid att köpeskillingen ej överstiger ett på dessa förväntningar grundat marknadsvärde på aktierna och att bestämmelserna i 3 § 1 h mom. SIL ej är tillämpliga.

Fråga 2 förfaller.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...