Skatteverkets rättsfallssammanställning 42/99

RR:s beslut den 3 december 1999 Fråga om förvaltningsföretag enligt 7 § 8 mom. SIL föreligger m.m.

Område: Regeringsrätten

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 14 december 1999.

Av RSV överklagat förhandsbesked

Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked sökandebolaget vara ett förvaltningsföretag. Skatterättsnämndens förhandsbesked har tidigare refererats i protokoll 31/98 punkt 8.

Regeringsrättens undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen.

Regeringsrättens anförde följande skäl för sitt avgörande

Ett svenskt aktiebolag skall anses som ett förvaltningsföretag enligt 7 § 8 mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt om bolaget förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och därutöver inte direkt eller indirekt i mer än obetydlig omfattning bedriver annan verksamhet.

Av handlingarna i målet framgår varken den absoluta eller relativa omfattningen av den verksamhet som sökandebolaget kommer att bedriva vid sidan av värdepappersförvaltning. Tillräckligt underlag för att meddela förhandsbeskedet i de frågor som bolaget ställt föreligger därför inte. På grund härav skall förhandsbeskedet undanröjas.

KR:s i Stockholm dom den 12 april 1999 mål nr 1407-1999 Sekretess för adressuppgifter avseende SN-ledamöter

Område: Kammarrätten

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 14 december 1999.

I ett beslut den 23 februari 1999 avslog SKM i Stockholm en begäran om utlämnande av adressuppgifter till SN-ledamöter med stöd av bestämmelsen i 7 kap. 11 § fjärde stycket andra meningen SekrL. Enligt bestämmelsen gäller sekretess, i den utsträckning regeringen föreskriver, med ett omvänt skaderekvisit i personaladministrativ verksamhet hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer och personnummer. (Av 1 a § SekrF framgår att den nämnda sekretessen gäller bl.a. hos SKM.) SKM gjorde därvid den bedömningen att ”ledamöterna kan ses som myndighetens personal med hänsyn till att de för det allmännas räkning deltagit i myndighetens verksamhet”.

SKM:s beslut överklagades. Tillsammans med sitt yttrande till KR överlämnade myndigheten handlingar, vilka sökanden insänt till SKM, i syfte att ge KR en uppfattning om den ”ton” som förekommit i sökandens kontakter med SKM.

KR ansåg ”med hänsyn till vad som framkommit i målet” att grund förelåg att med stöd av 7 kap. 11 § fjärde stycket SekrL vägra att lämna ut de begärda uppgifterna till sökanden.

KR:s beslut överklagades.

Kommentar:

RR meddelade inte prövningstillstånd (beslut 1999-11-10, mål nr 2975-1999).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%