Skatteverkets rättsfallssammanställning 13/01

SRN:s förhandsbesked den 9 maj 2001 Personalrabatt Att personalrabatt gottskrivs ett kundkort två månader efter inköpet utgör inte hinder mot att rabatten är skattefri. Detta gäller även om kortet används som betalningsmedel hos andra företag

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 15 maj 2001.

Enligt 32 § 3 f mom. KL ska som intäkt inte tas upp personalrabatt från arbetsgivaren eller något annat företag i samma koncern om varan ingår i säljarens ordinarie utbud. Detta gäller dock inte om rabatten är en direkt ersättning för utfört arbete, om den överstiger den största rabatt som en konsument kan erhålla på affärsmässiga grunder eller om den uppenbart överstiger personalrabatt som är sedvanlig i branschen.

Rabatten får inte heller utgå på ett sådant sätt som anges i 32 § 3 e mom. andra stycket 2-4 KL. Av den bestämmelsen följer, såvitt här är av intresse, att rabatter som den anställde får byta ut mot kontant ersättning inte är skattefria.

A får av sin arbetsgivare en personalrabatt på fem procent i koncernens butiker. Rabatten beräknas på köp via ett gemensamt kundkort för koncernen. Det dröjer ca två månader innan rabatten gottskrivs kontot. Innehavaren av kortet kan göra inbetalning eller beviljas kredit och därefter använda kortet som ett betalningsmedel när rabatten tillgodoförts. Som kundkort kan det användas för att i samband med köp få köpesumman avrundad uppåt med maximalt 300 kr och få denna summa utbetalt kontant. Kontantuttag kan även förekomma utan samband med inköp. Det kan i framtiden bli möjligt att betala med kortet hos företag som inte ingår i koncernen.

Frågan i ärendet gäller om den rabatt som tillgodoförts A:s kundkort anses som en sådan förmån som är utbytbar mot kontant ersättning.

SRN gjorde följande bedömning:

”En rabatt är en prisnedsättning på en vara. Huruvida den utgår vid själva köptillfället eller vid en senare tidpunkt är därvid oväsentligt. Rabatten som sådan kan inte bytas ut mot kontanter. Det lagstiftaren synes ha velat undvika är att skattefria förmåner som arbetsgivaren erbjuder byts ut mot kontanter (se prop 1993/94: s. 78-79). En förmån, som t.ex. fritt kaffe, skall inte gå att byta ut mot kontant ersättning. Att A tillgodoförts rabatt på inhandlade varor i efterskott på sitt kundkort innebär således inte att någon förmån för hans del är utbytt mot kontanter. Under förutsättning att övriga villkor enligt de ovan nämnda bestämmelserna är uppfyllda utgör den personalrabatt som A erhåller inte en skattepliktig intäkt för honom.”

Kommentar:

RSV har i sina förmånsrekommendationer (se RSV S 2000:50 avsnitt 3.6) angivit att personalrabatt som betalas ut till en anställd i efterhand på basis av tidigare gjorda inköp bör vara skattepliktig eftersom rabatten då får anses vara utbytt mot kontant ersättning. Eftersom användningen av företagsanknutna kundkort blir allt vanligare, kommer RSV att överklaga förhandsbeskedet för att få ett prejudicerande avgörande i frågan.

Meddelat prövningstillstånd

Område: Meddelat prövningstillstånd

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 15 maj 2001.

1

Saken: Fråga om verksamhet avseende en mindre skogsfastighet (ca 30 ha) utgör aktiv eller passiv näringsverksamhet. Inkomsttaxering 1994.

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 18 § kommunalskattelagen (1928:370).

2

Saken: Ett fåmansföretag som bedrev leasingverksamhet har under beskattningsåret förvärvar fyra fritidsbåtar för en köpeskilling om sammanlagt drygt 3 milj. kr. Fråga om det funnits förutsättningar att eftertaxera företagsledaren för ett belopp motsvarande köpeskillingen på den grunden att båtarna anskaffats uteslutande eller så gott som uteslutande för hans eller närståendes privata bruk (Oriktigt meddelande? Beviskraven uppfyllda?). Även fråga om förutsättningar för att påföra skattetillägg förelegat.

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 35 § 1 a mom. kommunalskattelagen (1928:370), 114 och 116 a och h §§ taxeringslagen (1956:623).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%