Skatteverkets rättsfallssammanställning 8/05

I de rättsfall som återges här har av sekretess- och integritetsskäl alla egennamn anonymiserats. Detta gäller även i de fall i övrigt direkta citat ur domar och beslut återges.

RR:s dom den 26 april 2005, mål nr 6049-04 Kapitaltillskott

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Tillskott från kommun till helägt aktiebolag, som slussar det vidare till sitt dotterbolag, har ansetts skattepliktigt hos det av kommunen direktägda aktiebolaget

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 oktober 2004 har refererats i rättsfallsprotokoll 25/2004, se länk.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och begärde att det skulle fastställas.

Regeringsrätten skrev så här i domen.

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”

SRN:s förhandsbesked den 11 mars 2005 Kommanditbolag, momsgrupp

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Mervärdesskatt

En mervärdesskattegrupp är inte skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske KB- delägaren till KB:et som är medlem i mervärdesskattegruppen.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 juni 2004 – 31 maj 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget X AB som är grupphuvudman i en mervärdesskattegrupp avser att bilda ett kommanditbolag (KB) tillsammans med ett annat bolag etablerat i utlandet. KB:et ska tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster till olika svenska bolag som ingår i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att ingå som gruppmedlem. Kapitalförvaltningstjänsterna kommer enligt kommanditbolagsavtalet att utföras av det utländska bolaget.

Bolagets fråga är om förvärvet av kapitalförvaltningstjänsterna som det utländska bolaget tillhandahåller till KB utgör en skattepliktig omsättning i Sverige för vilken mervärdesskattegruppen är skattskyldig.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

X AB Momsgrupp är inte skattskyldig till mervärdesskatt såsom för förvärv av de med ansökan avsedda kapitalförvaltningstjänsterna.

MOTIVERING

Enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa tjänster, bl.a. sådana kapitalförvaltningstjänster som Q Ltd tillhandahåller, omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett annat EG-land till en näringsidkare i Sverige. Skattskyldig för omsättningen av sådana tjänster är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML den som förvärvar tjänsten om han är näringsidkare och om den som omsätter tjänsten är utländsk företagare. Med omsättning av en tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

I 6 a kap. ML finns vissa bestämmelser om mervärdesskattegrupper. Vid tillämpningen av bestämmelserna i lagen får således under vissa förutsättningar två eller flera näringsidkare anses som en enda näringsidkare (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet. I en mervärdesskattegrupp får endast ingå näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av tjänster är undantagen från skatteplikt bl.a. enligt 3 kap. 10 § ML, dvs. försäkringstjänster. I en mervärdesskattegrupp får också, såvitt nu är aktuellt, ingå näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla förut nämnda näringsidkare varor eller tjänster.

Y AB är grupphuvudman i mervärdesskattegruppen X AB Momsgrupp. Y AB avser tillsammans med Q Ltd, som är etablerat i Storbritannien, att bilda ett kommanditbolag, som skall tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster till olika svenska bolag som ingår i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att ingå som gruppmedlem. Kapitalförvaltningstjänsterna kommer enligt kommanditbolagsavtalet att utföras av Q Ltd. Bolaget kommer därvid att erhålla särskild ersättning samt del i eventuell vinst i kommanditbolaget. I ärendet aktualiseras frågan om den kapitalförvaltning som Q Ltd utför inom ramen för kommanditbolagets verksamhet utgör en sådan skattepliktig omsättning för vilken mervärdesskattegruppen är skattskyldig såsom förvärvare.

Nämnden gör följande bedömning.

Registreringen av en mervärdesskattegrupp får bl.a. till följd att omsättning av varor och tjänster mellan företagen i gruppen skall behandlas som sådana interna transaktioner som görs inom ett enda företag (jfr prop. 1997/98:148 s. 33). Detta innebär att någon omsättning av varor eller tjänster inte föreligger vid sådana transaktioner även om ersättningar utgår.

Av praxis framgår att sådan verksamhet som en bolagsman utför i ett kommanditbolag i enlighet med ändamålet för bolagets verksamhet är att anse som en del i förvaltningen av dess angelägenheter. Den ersättning som därvid uppbärs utgår inte på grund av tillhandahållanden enligt särskilda avtal med kommanditbolaget utan är en på grund av avtalet mellan bolagsmännen uppburen del av bolagets resultat, (jfr bl.a. senast Regeringsrättens dom den 17 februari 2005 i mål nr 7395-03 med anledning av ett överklagat förhandsbesked). De av kommanditbolaget till andra medlemmar i mervärdesskattegruppen tillhandahållna och av kommanditbolagsmannen Q Ltd utförda kapitalförvaltningsuppdragen utgör transaktioner mellan kommanditbolaget och de andra bolagen inom gruppen såsom medlemmar i denna. I enlighet med vad som gäller för transaktioner inom en sådan grupp föreligger därför inte någon omsättning av tjänster. Mervärdesskattegruppen är på grund härav inte skattskyldig med anledning av förvärven.

Ovan gjorda bedömning är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).”

Kommentar:

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

SRN:s förhandsbesked den 14 mars 2005 Förvaltning/värdepappershandel

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Mervärdesskatt

Ett åtagande att genomföra omplaceringar mellan fondkonton har ansetts utgöra skattepliktig förvaltning

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 november 2004 – 31 oktober 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Ett aktiebolag tillhandahåller förvaltning av enskildas andelar inom PPM-kontosystemet genom att erbjuda aktiv förvaltning av kundernas kontobehållning. Förvaltningen består i byten av enskildas andelar mellan olika typer av fonder och placerar tillgodohavandena på vad bolaget anser vara de för dagen bästa marknaderna. För denna tjänst tar bolaget ut en fast årsavgift.

Bolaget frågade om tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Omsättning av den med ansökan avsedda tjänsten är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

Enligt tredje stycket 1 förstås med värdepappershandel omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Det aktuella undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket ”transaktioner rörande värdepapper” avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper (EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd p. 33).

Nämnden gör följande bedömning.

Med bank- och finansieringstjänster avses enligt 3 kap. 9 § andra stycket ML, såvitt nu är i fråga, inte notariatverksamhet. I förarbetena till undantagsbestämmelsen när den ursprungligen infördes i den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdeskatt (prop. 1989/90:111 s. 193) anförde föredragande statsråd bl.a. att i begreppet notariatverksamhet innefattas normalt bl.a. förvaltning av värdepapper, juridiska tjänster åt kunder samt andra rådgivartjänster.

De åtgärder som bolaget vidtar påverkar inte direkt parternas rättigheter eller skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Bolaget utövar förvaltning genom att ta initiativ till köp och försäljningar. Transaktionerna genomförs inom PPM-systemet. Den tjänst bolaget tillhandahåller är därför till sin karaktär en sådan tjänst avseende förvaltning av värdepapper som enligt ovannämnda förarbetsuttalanden utgör notariatverksamhet (jfr RÅ 2003 not. 178). Omsättningen av tjänsten är således inte undantagen från skatteplikt.

Ovan redovisade synsätt vid bedömningen är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet har överklagats av sökanden

SRN:s förhandsbesked den 14 mars 2005 Försäkringstjänst?

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Mervärdesskatt

Tjänster avseende grunddata och beräkningstjänster till försäkrade företag som tillhandahålls enligt särskilda avtal och mot särskild ersättning har inte ansetts omfattas av undantaget för försäkringstjänster.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 november 2004 – 31 oktober 2007

Omständigheterna var i huvudsak följande.

Bolaget tillhandhåller grunddata bestående av försäkringsuppgifter rörande pensionsförpliktelser som bolagets kunder använder som underlag vid upprättandet av sin externredovisning. Kunderna måste därefter bearbeta dessa grunddata vidare med hjälp av en aktuariell beräkningsmetod för att de ska kunna användas som underlag vid redovisningen. Bolaget tillhandahåller även akturieberäkningstjänsten. Varken grunddata eller beräkningstjänsten tillhandahålls i samband med att kunden förvärvar en försäkring.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Omsättning av de med ansökningen avsedda tjänsterna är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, är enligt 3 kap. 10 § ML undantagen från skatteplikt.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), enligt vilken försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, däribland närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, är undantagna från skatteplikt.

Bolaget tillhandahåller enligt särskilda avtal och mot särskild ersättning grunddata och beräkningstjänster till de försäkrade företag som särskilt begär detta. Uppgifterna används för företagens redovisning. Tjänsterna skall med hänsyn till dessa förhållanden behandlas som fristående och självständiga tjänster i förhållande till den av bolaget bedrivna försäkringsverksamheten och omfattas med hänsyn till sitt innehåll inte av undantaget i 3 kap. 10 § ML.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.

Meddelade prövningstillstånd

Saken:

Fråga om avdrag för ökade levnadskostnader i form av merutgifter för måltider.

RR målnr 2044-04, KRNG 5541-02

Klagande:

Den skattskyldige och Skatteverket

Lagrum:

20 och 33 11 kommunalskattelagen (1928:370).

Saken:

Fråga om förmögenhetsbeskattning av vinst på trisslott som utgår i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal år.

RR målnr 7017-04 och 7019-04, KRSU 313-314-04

Klagande:

Den skattskyldige

Lagrum:

17 § lagen (1997:323) om förmögenhetsskatt

Saken:

Fråga om grund för påförande av skattetillägg föreligger i ett fall då den skattskyldige yrkat avdrag för upplupna löneskulder och upplupen omstruktureringsskuld i enlighet med i årsbokslutet företagna reserveringar.

RR målnr 345-04, KRNG 464-03

Klagande:

Den skattskyldige

Lagrum:

5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

Saken:

Fråga om uppgifter i mässkatalog om utställares namn m.m. kan bli föremål för reklamskatt.

RR målnr 3497-03, KRSU 3410-00

Klagande:

Den skattskyldige

Lagrum:

1 § andra stycket 2 och 3, 3 och 13 §§ samt punkt 2 av anvisningarna till 1 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...