Skatteverkets rättsfallssammanställning 22/05

I de rättsfall som återges här har av sekretess- och integritetsskäl alla egennamn anonymiserats. Detta gäller även i de fall i övrigt direkta citat ur domar och beslut återges.

SRN:s förhandsbesked den 3 oktober 2005 Avdrag för pensionskostnader – löneväxling

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Inkomstskatt – näring, Arbetsgivarområdet

Det belopp som den anställde minskar sin lön med mot att motsvarande belopp används för betalning av ytterligare pensionsförsäkringspremier ska inte ingå i arbetsgivarens underlag för beräkning av avdrag för pensionskostnader.

Beskeden avser taxeringsåren 2005-2008

BAKGRUND

En anställd är ansluten till avtalet om ITP mellan SAF och PTK (ITP-planen). Arbetsgivaren, X AB, tryggar pensionsåtagandet genom att betala premier till Alecta för tjänstepensionsförsäkringar. Den anställde erbjuds att avstå en del av sin lön i utbyte mot att arbetsgivaren betalar motsvarande belopp som premie avseende en tjänstepensionsförsäkring för honom hos en annan försäkringsgivare (löneväxling). X AB vill ha besked om den del av inbetalningen till Alecta som motsvarar den avstådda lönen ska ingå i den pensionsgrundande ersättningen enligt ITP-planen.

FÖRHANDBESKED

Det belopp som den anställde minskar sin lön med mot att motsvarande belopp används för betalning av ytterligare pensionsförsäkringspremier ska vid tillämpning av ITP-planen inte ingå i den pensionsgrundande ersättningen enligt 28 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Beloppet ska därför inte ingå i arbetsgivarens underlag för beräkning av avdrag för pensionskostnader.

BESLUT

I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den.

MOTIVERING

Enligt 28 kap. 6 § IL räknas som lön sådan pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal som hänför sig till beskattningsåret eller det föregående beskattningsåret. I aktuellt fall skall pensionsgrundande ersättning bestämmas på grundval av vad som anges om sådan ersättning i ITP-avtalet, där benämnd pensionsmedförande lön (jfr prop. 1997/98:146 s. 64).

Av ITP-planen framgår att i den pensionsmedförande lönen skall ingå den aktuella fasta lönen samt bl. a. naturaförmåner i form av kost eller bostad, provision, tantiem samt ersättning för jourtid eller beredskapstjänst. Däremot skall andra naturaförmåner, övertidsersättning och liknande inte inräknas i den pensionsmedförande lönen (punkten 3.1).

ITP-planen innebär att vid beräkningen av den pensionsmedförande lönen skall enbart den del av ersättningen från X AB som motsvarar den överenskomna lönen efter löneväxling anses ingå i den aktuella fasta lönen. I planens uppräkning av förmåner ingår inte ersättningar i form av betalning av premie för pensionsförsäkring. Underlaget för pensionsgrundande ersättning enligt avtalet skall därför utgöras av den anställdes lön efter löneväxling. X AB kan därför inte beräkna pensionsavdraget på den del av inbetalningen till Alecta som överstiger detta belopp.

Beslutet

Beslutet om avvisning motiverades:”Övriga delar av ansökan som rör frågan om hur Alecta kan komma att hantera den del av inbetalningen till företaget som motsvarar avstådd lön lämpar sig inte att besvaras genom förhandsbesked.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.

SRN:s förhandsbesked den 29 september 2005 Särskild löneskatt på pensionskostnader – utsänd personal

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Inkomstskatt – Tjänst och näring; Arbetsgivarområdet

SLP ska inte påföras på pensionskostnader för anställda som sänds ut längre tid än ett år till land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller har avtal om social trygghet med Sverige.

Beskedet avser taxeringsåren 2006-2008

BAKGRUND

X AB är ett statligt ägt bolag som tillhandahåller konsulttjänster i utlandet. Tjänsterna utförs av anställda i bolaget. Bolaget lämnar pensionsutfästelser åt de anställda och har kostnader för dessa i form av premier för pensionsförsäkringar meddelade i svensk försäkringsrörelse. X AB vill ha besked om särskild löneskatt på pensionskostnader ska utgå på de pensionspremier som avser anställda som sänds ut längre tid än ett år till land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inte heller har avtal om social trygghet med Sverige.

FÖRHANDSBESKED

Pensionskostnader för anställda som omfattas av ansökan ska inte ingå i bolagets beskattningsunderlag till särskild löneskatt på pensionskostnader.

MOTIVERING

Av rättsfallet RÅ 2004 ref. 3 framgår att basen för beräkningen av beskattningsunderlaget skall bestämmas efter de principer som gäller för att bestämma beskattningsunderlaget enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I 1 § tredje stycket denna lag anges att skatteunderlaget skall bestämmas med tillämpning av 2 kap. 4-15 och 17-25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Av 2 kap. 4 § 1 socialavgiftslagen framgår att arbetsgivaravgifter skall betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige. I 1 kap. 8 § samma lag stadgas att arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2 kap. 9 § socialförsäkringslagen (1999:799). Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år (2 kap. 9 § första stycket). I 2 kap. 9 § tredje stycket finns särskilda regler för arbetstagare med statlig arbetsgivare men dessa aktualiseras inte i förvarande ärende. Detta innebär att X AB:s pensionskostnader för de anställda som omfattas av ansökan inte skall ingå i bolagets underlag till särskild löneskatt på pensionskostnader.

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte. Se styrsignalen ”Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal” publicerad 2005-04-12 (inkomstskatt näring; arbetsgivarområdet).

Meddelat prövningstillstånd

Saken:

Ett bolag gör i en skadeståndsprocess som inleds år 1996 gällande att det har ett anspråk på skadestånd. Bolaget vinner framgång i tingsrätten år 1997, vars dom fastställs av hovrätten året därpå. Hovrättens dom överklagas hos Högsta domstolen, men innan domstolen tagit ställning förliks parterna i början av år 1999 och skadeståndet betalas omedelbart ut. Fråga om rätt beskattningsår för skadeståndet.

RR målnr 5089-03; KRNG målnr 5847-01.

Klagande:

Den skattskyldige.

Lagrum:

24 § kommunalskattelagen (1928:370) och punkt 1 av anvisningarna till nämnda paragraf. (anm: motsvarande bestämmelser finns numera i 14 kap. 2 och 4 §§ inkomstskattelagen [1999:1229])

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...