Skatteverkets rättsfallssammanställning 04/06

I de rättsfall som återges här har av sekretess- och integritetsskäl alla egennamn anonymiserats. Detta gäller även i de fall i övrigt direkta citat ur domar och beslut återges.

RR:s dom den 29 december 2005 Avyttring: finansiellt instrument

Regeringsrätten

Inkomstskatt- Kapital – Näring

En person hade en fordran på ett av honom delägt bolag i form av en revers. Avsikten var emellertid aldrig att handla med reversen. Den ansågs ändå som ett finansiellt instrument och avdrag medgavs för förlust då bolaget gick i konkurs.

Inkomsttaxeringen 1995

En fysisk person, A, hade lånat ut ett belopp till ett aktiebolag mot en revers. Bolaget arrenderade mark av A och bedrev verksamhet på denna. A utförde vissa tjänster åt bolaget mot ersättning. Han bedrev verksamhet både i enskild firma och i ett annat bolag. Gäldenärsbolaget fick ekonomiska problem i början av 1990-talet och det var då lånet gavs. Han lånade ut pengarna för att kunna behålla sin egen och hustruns arbetsinkomst och säkerställa användningen av gjorda investeringar i inventarier och mark samt för att senare kunna avyttra marken till bolaget. Bolaget gick sedan i konkurs 1992 och A fick ingen utdelning i konkursen på sin fordran.

Skatteverket anförde bl.a. följande. I LR uppgav A att han tillsammans med ett antal andra aktieägare tillsköt kontanta medel för att om möjligt undvika att bolaget gick i konkurs. Handlingen upprättades enbart för att han skulle återfå tillskjutna medel vid den i reversen angivna tidpunkten. Avsikten var aldrig att handla med det enkla skuldebrevet. Villkoren var inte heller sådana att den lämpade sig för handel. Den var emellertid formellt överlåtbar.

REGERINGSRÄTTEN

A yrkar i första hand att avdrag skall medges honom med nominellt belopp på fordringen avseende driftförlust i enskild näringsverksamhet. Utredningen i målet ger emellertid inte vid handen att den ifrågavarande fordringen ingått i den av honom bedrivna näringsverksamheten. Redan av denna anledning saknas rätt till avdrag för förlusten i näringsverksamheten.

I andra hand yrkar A avdrag för förlusten som realisationsförlust.

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Den 13 juni 1991 upprättades en revers med A som långivare och aktiebolaget som låntagare. Ränta skulle utgå på visst i reversen angivet sätt och återbetalning skulle ske senast den 30 juni 1993. Lånet löpte med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Bolaget försattes i konkurs 1992 och konkursen avslutades 1994. A erhöll ingen utdelning i konkursen.

Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2004 ref. 142 funnit att en av ett aktiebolag till en delägare i bolaget utfärdad revers utgjort ett av bolaget utgivet finansiellt instrument och att en avdragsgill realisationsförlust uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs. Omständigheterna i förevarande mål är i allt väsentligt likartade med de som förelåg i rättsfallet. Det av A yrkade avdraget skall därför medges.

Kommentar:

Domskälen visar att det inte har någon betydelse att en revers i det enskilda fallet inte är avsedd eller lämpad för att överlåtas. Den ska ändå anses som ett sådant finansiellt instrument som avsågs i 24 § 2 mom.1 st. SIL. Även om uttrycket numera utbytts till ordet värdepapper i 44 kap. 8 § IL får rättsläget anses vara detsamma nu, se prop. 1999/2000:2, del 1, s. 508 f.

Meddelat prövningstillstånd

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.

Saken:

Inkomsttaxering. Fråga om allmänt avdrag för norsk socialförsäkringsavgift (trygdeavgift) som utgår på norsk pension.

RR målnr 4339-04; KRNS 2663-02

Klagande:

Skatteverket

Lagrum:

46 § 2 mom. första stycket 3 kommunalskattelagen (1928:370)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%