Skatteverkets rättsfallssammanställning 27/06

I de rättsfall som refereras i protokollet har av sekretess- och integritetsskäl alla egennamn anonymiserats. Detta gäller även i de fall i övrigt direkta citat ur domar och beslut återges.

Kammarrättens i Stockholm dom den 11 september 2006, mål nr 3738-06 Förvaltningskostnad, investeringsfond

Kammarrätten

Inkomstskatt – Kapital

Fondinnehavaren får inte avdrag som förvaltningsutgift för avgift till investeringsfonden

Inkomsttaxering 2004

Den skattskyldige, X, yrkade avdrag med bl.a. 10 410 kr för förvaltningskostnader i HQ Fond. LR vägrade avdrag med följande motivering. ”När det gäller förvaltningskostnaderna i HQ Fond har inte annat framkommit än att dessa årligen avräknas från X:s fondandelsvärde. Detta innebär att han får avdrag för dessa förvaltningsutgifter, men först i samband med avyttring eller inlösen av fonderna. Han kan således inte medges årliga avdrag för dessa förvaltningsutgifter.” KR delade LR:s bedömning.

Kommentar:

Kammarrättens dom överensstämmer med Skatteverkets uppfattning i frågan. RR har intagit motsvarande inställning vad gäller avdrag för avgift till förvaltare som gör omplaceringar i en försäkring av typen unit linked. Enligt RR hänförde sig avgiften till den av försäkringsbolaget ägda försäkringsdepån, varför den skattskyldige inte hade rätt till avdrag såsom för förvaltningsutgift (se Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 26/05).

Kammarrätten i Stockholms domar den 3 augusti 2006, mål nr 8578-04 m.fl.

Kammarrätten

Inkomstskatt – Näring, tjänst och kapital

1. Belopp, som indirekt via ett bolag i Luxemburg, tillgodoräknats en kapitalförsäkring vid försäljning av andel i kommanditbolag har beskattats som inkomst av tjänst hos ägaren till kapitalförsäkringen som också var verksam i kommanditbolaget

2. Avdrag för ränta avseende lån från den egna kapitalförsäkringen har inte medgivits

Inkomsttaxeringen 1996 – 1999 och skattetillägg

Den fysiske personen TH ägde en kapitalförsäkring i försäkringsbolaget Efsa Ltd hemmahörande på Isle of Man. Kapitalförsäkringen var av unit-linked typ vilket normalt innebär att ägaren till försäkringen själv kan bestämma hur försäkringspremierna ska placeras med de begränsningar som följer av de regler som gäller i försäkringsbolagets hemland eller avtalet i övrigt. Formellt är det dock försäkringsbolaget som äger placeringarna som gjorts inom ramen för försäkringen.

TH ägde genom placering i sin kapitalförsäkring, indirekt genom ett luxemburgskt holdingbolag (LuxB), ett svenskt kommanditbolag (T KB). TH var verksam i T KB. Vid försäljning av T KB tillföll köpeskillingen LuxB. De medel som på detta sätt överfördes till kapitalförsäkringen förfogade TH över genom lån från försäkringsbolaget. Avdrag yrkades för ränta på detta lån.

Dåvarande SKM ansåg att belopp som tillkom TH:s kapitalförsäkring genom LuxB skulle beskattas som lön hos MA. Då SKM ansåg att fråga inte var om ett reellt lån vägrades avdrag för ränta på lånet. Skattetillägg påfördes.

TH överklagade till länsrätten som inte ändrade SKM:s beslut.

Kammarrätten som avslog överklagandet anförde följande i sina domskäl.

Inkomst av tjänst avseende inkomsttaxeringarna 1996 och 1997

”Kammarrätten finner att vad som framkommit i målet visar att TR haft ett sådant inflytande över kommanditbolagen, transaktionerna och händelseförloppet att han hela tiden haft den reella kontrollen över kommanditbolagen samt de medel som upparbetats i dessa. I samband med försäljningarna av kommanditbolagen har ersättning erhållits för i bolagen upparbetade medel, som härrör från TH:s personliga arbetsinsatser. TH har i samband med försäljningarna av kommanditbolagen disponerat och destinerat de upparbetade medlen samt försäljningslikviderna. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att försäljningslikviderna som är ett utflöde av TH:s arbete i kommanditbolagen, får anses ha tillkommit och varit tillgängliga förlyftning för TH vid försäljningstidpunkterna. De upptagna beloppen är därmed, såsom Skatteverket funnit, att hänföra till inkomst av tjänst för TH för taxeringsåren”

”Avdrag för ränta avseende inkomsttaxeringarna 1997 – 1999

Kammarrätten har ovan funnit att försäljningslikvider vid överlåtelse av kommanditbolag, för vilka Efsa stått som ägare, tillkommit TH avseende taxeringsåren 1996 och 1997. Liknande bedömning har gjorts i dom denna dag avseende taxeringsåret 1995.

Kammarrätten finner att de som lån betecknade överföringarna från Efsa till TH avser medel som redan tillkommit TH och därför inte kan anses utgöra lån. Det föreligger därmed inte någon rätt till avdrag för de som räntor betecknade betalningarna från TH till Efsa. Kammarrätten finner vidare att förutsättningarna för eftertaxering är uppfyllda. Överklagandet skall därför avslås.”

Kommentar:

Kammarrätten har samma dag och med motsvarande utgång och motivering dömt i ca 15 liknande fall då en kapitalförsäkring direkt och indirekt tillgodoräknats vinster från handelsbolag. Jämför Kammarrätten i Stockholms dom den 2006-04-03 (mål nr 3375-03, rättsfallsprotokoll 14/06) där domstolen i ett likartat fall fann att beskattning skulle som inkomst av näringsverksamhet. Se även Kammarrätten i Stockholms domar 2005-11-17 (mål nr 7840/1-03, rättsfallsprotokoll 30/05), 2005-06-21 (mål nr 1132-04, rättsfallsprotokoll 18/05) och 2005-09-30 (mål nr 5182-04, rättsfallsprotokoll 24/05).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%