Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2007

2007-12-14 Dubbel bosättning

Regeringsrätten

Inkomstskatt – tjänst

Regeringsrättens dom den 14 december 2007, mål nr 7218-06

När tillfällig anställning övergår i tillsvidareanställning beräknas tidsgränsen för medgivande av avdrag för ökade levnadskostnader för dubbel bosättning från tidpunkten för påbörjandet av tillsvidareanställningen.

Inkomsttaxering 2004

B påbörjade i mars 2000 en projektanställning i U. Anställningen avsåg arbete under en tvåårsperiod. Hon anskaffade vid anställningens början en bostad i U men behöll samtidigt familjebostaden i L, där hennes make hade fast anställning. Den 1 juli 2001 övergick hennes projektanställning till en fast anställning. I sin deklaration för inkomståret 2003 yrkade B avdrag för ökade levnadskostnader i samband med dubbel bosättning. Som grund för sitt yrkande angav B att hennes make endast hade 3 år och två månader kvar till sin pensionering när B:s projektanställning övergick i en fast anställning.

Skatteverket ansåg att avdragsrätten för dubbel bosättning skulle bedömas med utgångspunkt från den tidpunkt när den dubbla bosättningen inleddes, dvs. när B tillträdde projektanställningen. Enligt bestämmelserna i 12 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning begränsad till tre år om inte särskilda skäl föreligger. Skatteverket ansåg inte att de av B åberopade omständigheterna var sådana särskilda skäl som avsågs i lagtexten. På grund härav vägrades det yrkade avdraget.

B överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten som delade Skatteverkets bedömning. Vid processen i Kammarrätten vidhöll B sin ståndpunkt att avdragsrätten skulle bedömas med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt hon erhöll sin fasta anställning. Kammarrätten instämde i Skatteverkets och Länsrättens bedömning och avslog överklagandet. B fullföljde sin talan i Regeringsrätten som biföll överklagandet och anförde:

”Med hänsyn till förhållandena i det nu aktuella fallet kunde det enligt Regeringsrättens mening inte krävas att B skulle ha flyttat till arbetsorten under den tid projektanställningen pågick. För denna tid bör avdraget därför anses ha medgetts enligt bestämmelserna om avdrag vid tillfälligt arbete, vilka såvitt nu är i fråga ger rätt till avdrag i samma omfattning som bestämmelserna om dubbel bosättning.

För tiden därefter, dvs. under den tid då B hade fast anställning i U, finns det däremot anledning att bedöma rätten till avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna för dubbel bosättning. För en gift person gäller därvid bl.a. att avdrag kan medges under en tid av högst tre år. Underinstanserna har ansett att denna tidsperiod börjar i och med att B tillträdde sin projektanställning, vilket är naturligt med hänsyn till att bedömningen av rätten till avdrag gjorts enligt bestämmelserna om dubbel bosättning.

B:s avdragsrätt bör således inledningsvis bedömas enligt reglerna för tillfälligt arbete. Frågan blir då när treårsperioden skall anses påbörjad i ett fall som det nu aktuella. Varken av lagtexten i 12 kap. 19 § IL eller av andra bestämmelser rörande avdragsrätten för ökade levnadskostnader framgår annat än att treårsperioden skall anses börja vid den tidpunkt då avdragsrätten skall bedömas enligt bestämmelserna för dubbel bosättning. Det förhållandet att avdrag tidigare har medgetts enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete saknar således betydelse. I B:s fall hade treårsperioden inte gått till ända vid utgången av år 2003. Hinder har därför inte förelegat att medge henne yrkat avdrag. Då övriga förutsättningar för rätt till avdrag för dubbel bosättning får anses uppfyllda skall avdrag medges henne med ytterligare 40 416 kr.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...