Innehåll

Meddelade prövningstillstånd 2008

2008-01-18 Meddelade prövningstillstånd

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.

Saken: Inkomsttaxering 2000. Fråga om förutsättningar för tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när utomstående ägare inträtt i bolaget först viss tid efter bolagets bildande. (två ärenden) RR mål nr 1779-05 resp. 4048-05; KRNS 8768-02 resp. 8854-02

Klagande: Skatteverket (i båda målen)

Lagrum: 3 § 12 b och e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Saken: Inkomsttaxering. Fråga om avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt arbete på annan ort för skådespelare som innehaft tre ettårskontrakt i följd på samma teater. RR:s mål nr 7908-06; KRNG 608-06 Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 12 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Skattetillägg. Fråga om kammarrätt borde ha delgett klaganden ett föreläggande om att slutföra sin talan innan målet avgjordes RR:s mål nr 3182-07; KRNG 6376-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 8 och 47 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Saken: Fråga om ett anspråk på ränta på ersättning som utgått enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall prövas av allmän förvaltningsdomstol. RR:s mål nr 1542-06; KRSU 514-05

Klagande: Skatteverket

Lagrum: 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.; 6 § räntelagen (1975:635)

Saken: Fråga om förverkande av alkohol som omhändertagits med stöd av 3 kap. 1 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter därför att mottagaren saknade rätt att för in den enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § alkohollagen. RR:s mål nr 6358-05; KRNG 5005-05

Klagande: N.N.

Lagrum: 3 kap. 1, 4 och 7 §§ lagen om punktskattekontroll m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%