Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten 2008

2008-01-29 Återföring av avsättning till periodiseringsfond

Kammarrätten

Inkomstskatt – Näring

Kammarrättens i Göteborg dom den 29 januari 2008, mål nr 7296-06

Vad som i räkenskaperna återförts av en avsättning till periodiseringsfond ska gälla även skattemässigt

Taxeringsår 2004

T AB har i sin självdeklaration återfört 675 250 kr av en avsättning till periodiseringsfond som gjordes i deklarationen för taxeringsåret 2003. Motsvarande förändring i periodiseringsfonden har gjorts i räkenskaperna. Bolaget yrkade senare att periodiseringsfonden inte skulle anses återförd skattemässigt. Anledningen till yrkandet var att bolagets inkomsttaxering 2004 hade förändrats enligt beslut av Skatteverket.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet. Länsrätten i Skåne län gjorde följande bedömning.

DOMSKÄL

Bolaget har vid nu aktuell taxering återfört del av avsättning till periodiseringsfond som gjordes vid 2003 års taxering. Återföringen har skett såväl i deklarationen som i räkenskaperna. Bolaget yrkar nu att den gjorda återföringen skall gå tillbaka, dvs. att beloppet om 675 250 kr alltjämt skall vara avsatt skattemässigt.

Avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras av juridiska personer som är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut bara om motsvarande avsättning görs i räkenskaperna (30 kap. 3 § IL). Detsamma gäller numera även vid övertagande av en periodiseringsfond (30 kap. 11 § tredje punkten och 12 § tredje punkten IL).

En avsättning till periodiseringsfond innefattar inte någon faktisk förmögenhetsöverföring utan endast en bokföringsåtgärd i ett enskilt företag (SOU 1995:42 s. 98). En sådan avsättning bör för bl.a. aktiebolag ha karaktären av bokslutsdisposition (prop. 1993/94:50 s. 211). Syftet med bestämmelserna om avsättning till periodiseringsfond är således att överensstämmelse skall föreligga mellan avdraget och räkenskaperna.

Skattelagstiftningen saknar uttrycklig reglering avseende frivillig återföring av gjorda avdrag. De situationer som är särskilt reglerade tar sikte på när en skattemässig återföring alltid skall ske.

Länsrätten instämmer i Skatteverkets uppfattning att det skall föreligga överensstämmelse mellan avdrag och räkenskaper under hela den tid som beloppet är avsatt i en periodiseringsfond. Denna ståndpunkt vinner stöd i ovan nämnd reglering som innebär att överensstämmelse skall råda mellan skattemässigt avdrag och räkenskaperna för att avdrag över huvud taget skall medges.

Bolaget har återfört del av tidigare gjord avsättning såväl i räkenskaper som i deklarationen. Skulle bolagets yrkande om att återföringen skall återgå skattemässigt godtas, skulle inte längre överensstämmelse råda mellan räkenskaperna och skattemässig avsättning. Detta är inte i överensstämmelse med lagstiftningen och bolagets överklagande skall följaktligen avslås.

Kommentar:

Skatteverket delar uppfattningen att det ska råda överensstämmelse mellan den skattemässiga och den redovisningsmässiga avsättningen under hela den tid som beloppet är avsatt.

Se Skatteverkets ställningstagande 2004-09-27, dnr 130 553834-04/113.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...