Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-01-30 Omsättning, mervärdesskattegrupp

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Regeringsrättens dom den 30 januari 2008, mål nr 2168-07.

En mervärdesskattegrupp är skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske HB- delägaren till handelsbolaget som är medlem i mervärdesskattegruppen.

Redovisningsperioderna september 2005- augusti 2008

Skatterättsnämndens ansåg i förhandsbesked 2007-03-12 att mervärdesskattegruppen är skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske HB- delägaren till handelsbolaget som är medlem i mervärdesskattegruppen. Det väsentliga i vad som betecknades som förvaltning ansågs vara att tillhandahålla IT-tjänster mot marknadsmässigt arvode och att det som utgjorde handelsbolagets yrkesmässiga verksamhet, dvs. förädling och vidareförsäljning av IT-tjänster, ombesörjdes av dem, som var anställda i handelsbolaget. Skäl förelåg inte att behandla tillhandahållandet på annat sätt än vad som varit fallet om tjänsterna tillhandahållits av utomstående. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallprotokoll 9/07. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet.

”YRKANDE M.M.

X mervärdesskattegrupp och Z HB yrkar att Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras på så sätt att varken Z HB eller mervärdesskattegruppen ska vara skattskyldig till mervärdesskatt avseende de IT-tjänster som tillhandahålls Z HB. Mervärdesskattegruppen och Z HB åberopar RÅ 2001 ref. 60, Regeringsrättens avgörande i mål 4453-2000, ”advokatfallet” och RÅ 2005 ref. 19 samt anför i huvudsak följande. En bolagsman har rätt till skäligt arvode för sina förvaltningsåtgärder, och arvodet kan mycket väl vara marknadsmässigt. Skatterättsnämnden förefaller inte ha tagit hänsyn till att det i Y AS finns anställd personal med särskild kompetens av hantering av IT-tjänster och att Y AS, i egenskap av bolagsman i Z HB och tillsammans med annan bolagsman samt Z HB, ytterligare förädlar och paketerar IT-tjänsterna. IT-tjänsterna har utförts inom ramen för handelsbolagsavtalet. Något separat avtal om tillhandahållande av tjänster föreligger inte. Mot bakgrund av att Y AS enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag har rätt till marknadsmässigt arvode för sina förvaltningsåtgärder, att EG-domstolen har ansett att tillhandhållanden som sker inom förvaltningen av bolaget inte är självständiga samt att de avgörande omständigheterna i övrigt så nära överensstämmer med dem i advokatfallet anser mervärdesskattegruppen och Z HB att de förvaltningsåtgärder som sker inom ramen för bolagsavtalet inte ska anses som momspliktiga omsättningar.

Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%