Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-01-30 Uttagsbeskattning vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Regeringsrättens beslut den 30 januari 2008

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet

Redovisningsperioderna juni 2006 – maj 2009

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-01-19 att bilförmån i bilhandelsföretag ska uttagsbeskattas oavsett att den anställde har betalat ett mindre belopp till arbetsgivaren för förmånen. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll 6/07. För en beskrivning av omständigheterna i ärendet och Skatterättsnämndens motivering hänvisas till referatet.

Yrkanden m.m.

Skatteverket yrkar att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet och anför bl.a. följande. Uttagsbeskattning vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten regleras inte av de bestämmelser som var föremål för bedömning i EG-domstolens mål C-412/03. I det överklagade förhandsbeskedet har Skatterättsnämnden tagit fasta på nämnda skillnad i grunderna för uttagsbeskattningen när det gäller privat användning av en tillgång respektive utförande av en tjänst.

Bolaget bestrider bifall till överklagandet och anför att förhandsbeskedet bör ändras så att beskattningsunderlaget utgörs av den ersättning som erläggs för användningen av de aktuella personbilarna, således en krona. Bolaget anför bl.a. följande. Det måste utredas om vederlaget för användandet av bilarna innebär att en tjänst tillhandahålls mot ersättning. Enligt EG-domstolen ska beskattningsunderlaget vid tillhandahållandet av varor eller tjänster som sker mot vederlag utgöras av det faktiska vederlag som den skattskyldige erhåller. Detta vederlag utgör således det subjektiva värdet och inte ett värde som uppskattas efter objektiva kriterier. Bolaget tolkar EG-domstolens uttalande som att medlemsstaterna får bortse från symboliska ersättningar endast om medlemsstaten särskilt sökt och medgetts tillstånd till avvikelse enligt dåvarande regler i det sjätte direktivet. Då Sverige ännu inte har genomfört avvikelser avseende justering av beskattningsunderlaget ska tillhandahållandet av tjänstebilarna utgöra tjänster som tillhandahålls mot ersättning.

Skälen för Regeringsrättens avgörande

Av bolagets ansökan om förhandsbesked framgår att vissa av de personbilar som anskaffats för verksamheten upplåts till de anställda utan särskilt vederlag. Bolaget har emellertid för avsikt att införa ett s.k. nettolöneavdrag om en krona per månad – enligt vad som numera upplysts en krona per år – för de anställda som åtnjuter denna förmån. Fråga i målet är vilken betydelse ett sådant löneavdrag får för bolagets skyldighet att erlägga mervärdesskatt i anledning av upplåtelserna.

Den till Skatterättsnämnden ställda frågan avser huruvida uttagsbeskattning i den angivna situationen kan ske med stöd av 2 kap. 1 § tredje stycket 2 och 5 § första stycket 3 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Fråga har därvid framför allt varit vilken betydelse EG-rätten och EG-domstolens avgörande i målet C-412/03 Hotel Scandic Gåsabäck AB har för tolkningen av bestämmelserna.

Sedan Skatterättsnämndens beslut meddelats har i ML införts nya bestämmelser, grundade på artikel 80 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Från och med den 1 januari 2008 gäller således enligt 7 kap.3 a§ ML att, vid annan omsättning än uttag, beskattningsunderlaget vid vissa transaktioner mellan närstående parter under särskilda omständigheter ska beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet i stället för den ersättning som säljaren har erhållit eller ska erhålla (prop. 2007/08:25 s. 116 ff. och SFS 2007:1376). Samtidigt har vissa justeringar gjorts av uttagsbeskattningsbestämmelserna i 2 kap. ML.

Dessa nya regler om beskattningsunderlaget vid annan omsättning än uttag och de därmed sammanhängande justeringarna av uttagsbeskattningsbestämmelserna har främst tillkommit för att reglera situationer av det slag som är föremål för bedömning i målet (se a. prop. s.123 f .). Mot bakgrund av att den fråga som ställts till Skatterättsnämnden liksom Skatterättsnämndens prövning avsett de tidigare bestämmelserna, får förutsättningarna för förhandsbeskedet anses ha ändrats väsentligt. Förhandsbeskedet bör därför undanröjas.

Kommentar: Skatteverket avser att i en skrivelse kommentera domen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%