Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-01-31 Lex Asea respektive partiell fission

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 3766-07

Utdelning ansågs inte skattefri enligt Lex Asea och inte heller enligt reglerna om partiell fission

Inkomsttaxering 2007–2011

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 maj 2007 har refererats i rättsfallssammanställning nr 13/07.

Sökanden överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att utdelning som han får från C AB i form av aktier i ett dotterbolag är skattefri enligt såväl Lex Asea-reglerna som enligt reglerna om partiell fission. Till stöd för yrkandet framfördes i huvudsak följande.

”Lex Asea-regeln i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, reglerar utdelning från ett svenskt aktiebolag. Det är då naturligt att villkoret enligt punkten 4 i paragrafen bestäms med utgångspunkt från den koncern som bildas av det svenska utdelande bolaget, dvs. den koncern där C AB är moderbolag. I den koncernen ingår inte H BV och förutsättningarna för skattefrihet är därmed uppfyllda.

Ett villkor för partiell fission är att överlåtelsen omfattar en verksamhetsgren. Begreppet verksamhetsgren infördes ursprungligen i 5 § andra stycket lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG. I samband med att nya omstruktureringsregler infördes 1999 ändrades definitionen av verksamhetsgren och bestämmelsen fick följande lydelse. ´Innehav av andelar i ett företag anses som en verksamhet eller verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet under samma beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget´. Av detta framgår klart att avsikten varit att en aktiepost som innehas som ett led i rörelsen skulle kunna utgöra en verksamhetsgren och alltså kunna avyttras separat. I förevarande fall kan det inte råda tvekan om att aktierna i P AB innehas som ett led i C AB:s rörelse och förutsättningarna för att kunna genomföra en partiell fission föreligger därmed. Reglerna om partiell fission har införts genom ändringar i EU:s fusionsdirektiv 90/434/EEG. I artikel 2 i) anges att med verksamhetsgren avses ´alla tillgångar och skulder i en del av ett bolag som från organisatorisk synpunkt utgör en oberoende verksamhet, dvs. en enhet som kan fungera på egen hand´. I mål C-43/00 Andersen och Jensen har EG-domstolen tolkat begreppet verksamhetsgren så att bedömningen av om en verksamhet är oberoende i första hand ska göras ur en funktionell synvinkel. I andra hand ska även ekonomiska aspekter beaktas. Kristina Ståhl har i sin analys av fusionsdirektivet konstaterat att undantaget för kapitalförvaltande verksamhet i 2 kap. 24 och 25 §§ IL saknar uttryckligt stöd i direktivet. Hon anser att även en förvaltande verksamhet mycket väl kan fungera på egen hand och att det därför måste strida mot direktivet att generellt undanta sådan verksamhet från reglernas område. Begreppet verksamhetsgren måste tolkas EG-konformt och om en sådan tolkning inte är möjlig måste direktivets bestämmelser ges direkt effekt.”

Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anslöt till Skatterättsnämndens motivering.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Kommentar:

Med företag som tillhör samma koncern som moderföretaget i 42 kap. 16 § första stycket p. 4 IL avses i förekommande fall även utländska företag. Ordalydelsen av de aktuella svenska reglerna avseende partiell fission kan inte uträckas så att en verksamhetsgren utgörs av enbart aktier i dotterbolag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%