Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-02-07 Resning; underordnat tillhandahållande

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Regeringsrättens dom den 7 februari 2008, mål nr 3905-07

Resning har beviljats och underinstansernas beslut vad gäller skattetillägg har undanröjts eftersom de aktuella omsättningarna av verktyg rätteligen skulle ha varit undantagna från skatteplikt.

Redovisningsperioderna april och juni 2003

Ett bolag, som är underleverantör av solsensorer till bilindustrin, tar vid varje ny order fram ett verktyg som är anpassat efter den enskilda kundens specifikationer och som uteslutande används för att producera de sensorer som säljs till just denna kund. Försäljningen av solsensorer har skett uteslutande till kunder inom EU och bolaget har därför fakturerat såväl solsensorerna som verktygen utan mervärdesskatt. Eftersom verktygen inte har transporterats till annat EU-land beslutade Skatteverket att påföra bolaget mervärdesskatt och skattetillägg på fyra fakturor avseende försäljning av verktyg.

Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten och kammarrätten avslog överklagandet. Kammarrättens dom överklagades inte.

Vid kontakter med Skatteverket, efter det att kammarrättens dom vunnit laga kraft, fick bolaget besked om att verktygsfakturering kan ses som en i förhållande till slutprodukten underordnad transaktion. Bolaget ansökte om resning och yrkade att skattetilläggen skulle återbetalas samt hänvisade till en dom från Kammarrätten i Göteborg rörande samma fråga.

Skatteverket har i yttrande över bolagets ansökan anfört bl.a. följande. Mot bakgrund av den åberopade kammarrättsdomen anser Skatteverket att bolagets försäljning av verktyg får anses underordnad försäljningen av solsensorer, under förutsättning att verktygen uteslutande används för bolagets tillverkning av de aktuella sensorerna. Om förutsättningarna för undantag från skatteplikt i 3 kap.30 a § mervärdesskattelagen (1994:200) är uppfyllda vid försäljningen av solsensorerna, är även försäljningen av de verktyg som används för att tillverka dessa undantagen från skatteplikt. Det innebär att det under dessa omständigheter saknas grund för att påföra skattetillägg vid den aktuella försäljningen av verktyg.

Regeringsrätten ansåg att det inte framkommit skäl att ifrågasätta bolagets redogörelse för de faktiska omständigheterna. Mot bakgrund härav och då det av dessa omständigheter får anses framgå att bolagets aktuella omsättningar av verktyg varit sådana att de rätteligen skulle ha varit undantagna från skatteplikt, har förutsättningarna för att påföra skattetillägg inte förelegat.

Regeringsrätten beviljade resning och undanröjde underinstansernas beslut att påföra bolaget skattetillägg.

Kommentar:

Den dom som har åberopats i målet är Kammarrättens i Göteborg dom den 30 december 2005, mål nr 7561-03 och 7563-03.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...