Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-02-12 Avdragsrätt vid förvaltning av kommanditbolag

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Regeringsrättens beslut den 12 februari 2008, mål nr 4049-06

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet

Redovisningsperioder under tiden den 1 maj 2005 – den 30 april 2008.

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked 2006-04-07 ansett att bolaget inte är berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till de förvärv för framställningen av publikationen som omfattas av bolagets förvaltning av kommanditbolagen. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll 17/06. För närmare beskrivning av omständigheterna i ärendet och Skatterättsnämndens motivering hänvisas till referatet.

Yrkanden m.m.

Bolaget yrkar att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet i enlighet med ansökan samt att Regeringsrätten ska inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Bolaget anför bl.a. följande. EG-domstolen har i flera fall frångått rent formella aspekter genom att uttryckligen hänvisa till neutralitetsprincipen. Ett kommanditbolag och dess delägare har i svensk rätt en ställning som synes sakna motsvarighet inom EU. En jämförelse och bedömning bör därför ske mellan omständigheterna i förevarande fall och de faktiska omständigheterna i EDM-domen. Eftersom delägarskap i kommanditbolag är en del av bolagets ekonomiska verksamhet är framtagandet av publikationen gjord såsom för egen räkning och utgör en allmän omkostnad.

Skatteverket anser att Regeringsrätten ska fastställa förhandsbeskedet och anför bl.a. följande. I mervärdesskattehänseende utgör varje självständig juridisk person ett särskilt skattesubjekt. Vid vissa bolags- och samägandeformer där självständiga rättssubjekt inte uppkommer, såsom konsortier, enkla bolag, partrederier etc., belöper skattskyldigheten och egenskapen av skattesubjekt samt därmed även rätten att göra avdrag på delägarna. Grundprincipen att självständiga juridiska personer utgör särskilda skattesubjekt kan inte anses strida mot neutralitetsprincipen. De i målet åberopade domarna i målen EDM och Faxworld utgör inte heller stöd för att medge bolaget avdrag för ingående skatt med åberopande av neutralitetsprincipen. Avdragsrätt kan endast föreligga om aktuella förvärv skulle anses hänförliga till allmänna omkostnader i bolagets verksamhet. Något samband mellan bolagets övriga verksamhet, för vilken skattskyldighet föreligger, och dessa förvärv finns inte.

Skälen för regeringsrättens avgörande

Av skälen för Regeringsrättens avgörande framgår bl.a. följande.

Frågan i målet är om bolaget är berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv för framställningen av publikationen. Bolaget har uppgett att de kostnader bolaget har för publikationen är gemensamma för bolagets ekonomiska verksamhet och bolagets förvaltning av de kommanditbolag i vilka bolaget är ägare.

Bolaget har mervärdesskattepliktig verksamhet genom att tillhandhålla mervärdesskattepliktiga förvaltningstjänster till sina dotterbolag. Vidare bedriver bolaget egen uthyrning av fastigheter som är föremål för frivillig registrering till mervärdesskatt. Delägarskapet i kommanditbolagen utgör en integrerad del i bolagets totala verksamhet.

Bolaget har vidare uppgett att den tjänst det utför mot kommanditbolagen faktureras utan att mervärdesskatt debiteras. I handlingarna anges emellertid också att bolaget inte tillhandhåller kommanditbolagen några koncerngemensamma tjänster mot vederlag utan att den ersättning som erhålls för förvaltningen av kommanditbolagen uppkommer genom fördelning av respektive kommanditbolags resultat. Det framstår således som oklart hur bolaget ersätts för den ifrågavarande tjänsten.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Bolaget har i sin ansökan om förhandsbesked angett att utgångspunkten för bedömningen ska vara att bolagets framställning av publikationen utgör en sådan förvaltningsåtgärd som medför att omsättning inte ska anses föreligga.

Enligt Regeringsrättens mening framstår det emellertid som tveksamt om avdragsrätten för kostnader knutna till publikationen ska bedömas utifrån förutsättningen att fråga är om bolagets kostnader för dess ägarförvaltning av kommanditbolagen. Avdragsrätten för kostnader för utgivning av publikationen kan istället vara att hänföra till de kommanditbolag i vilka bolaget är delägare och agerar som förvaltare, och för vars räkning publikationen ges ut. Utgivningen av publikationen skulle också kunna uppfattas som ett led i tjänster som bolaget tillhandahåller kommanditbolagen. Bolaget har enligt Regeringsrättens mening inte tillräckligt utvecklat grunderna för den förutsättning som lämnats i förhandsbeskedet. Den angivna förutsättningen bör därför inte godtas som utgångspunkt för ett förhandsbesked om avdragsrätten. Förhandsbeskedet bör således undanröjas. Det finns då inte heller anledning att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökan om förhandsbesked.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...