Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-02-13 Beskattningstidpunkten i tjänst

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Tjänst

Regeringsrättens dom den 13 februari 2008, mål nr 3993-07

Medel avsatta till en personalfond ska beskattas när de blir disponibla oavsett om de lyfts eller ej.

Inkomsttaxeringarna 2007–2009

Skatterättsnämndens förhandsbesked, se rättsfallsprotokoll nr 14/07.

REGERINGSRÄTTEN

Av handlingarna framgår att en finsk personalfond av här aktuellt slag är en fond som ägs och förvaltas av personalen vid företaget. En andel i personalfonden består av en bunden och en disponibel del. Sedan fem år förflutit från det att en anställd blir medlem i fonden kan årligen högst 15 procent av fondens kapital föras över från den bundna till den disponibla delen. I fondens stadgar finns en bestämmelse om att en anställd som önskar utnyttja sin rätt att lyfta disponibel fondandel ska anmäla detta till fondens styrelse skriftligen senast fyra månader efter fondens bokslutsdag. Om så inte sker kan utbetalning påkallas först följande år.

A har således under en period av fyra månader från fondens bokslutsdag en faktisk möjlighet att förfoga över de medel som förts över till den disponibla delen av fonden. Detta belopp får därigenom anses vara tillgängligt för lyftning för henne och därmed disponibelt i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL och ska således tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Svaret på frågan påverkas enligt Regeringsrättens mening inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna.

Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det överklagats, att beskattning ska ske i inkomstslaget tjänst för de medel som förs över från den bundna till den disponibla delen av personalfonden. Svaret på frågan påverkas inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna.

Kommentar:

Skillnaden från förhandsbeskedet från 6 maj 2003 (se Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering, del 1, avsnitt 17.2.52) är att sökanden i detta fall inte redan innan medlen blir disponibla avtalat med arbetsgivaren om att de ska kvarstå i fonden under året. Beskattning ska därför ske i och med att de förs över från den bundna till den disponibla delen, oavsett om de faktiskt tagits ut ur fonden eller ej.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%