Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2008

2008-02-28 Skalbolagsbeskattning

Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – Näring

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 28 februari 2008

Skalbolagsbeskattning ska inte ske vid intern aktieöverlåtelse om det inte föreligger särskilda omständigheter.

Inkomsttaxeringarna 2008–2010

A innehar via ett holdingbolag mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i Y AB som är moderbolag i en koncern med Z AB som närmaste dotterbolag. Han äger även samtliga aktier i X AB som innehar resterande aktier i Z AB. I syfte att renodla ägarstrukturen i nämnda koncern överväger X AB att överlåta hela eller delar av aktieinnehavet i Z AB till Y AB till ett pris som högst motsvarar de överlåtna aktiernas marknadsvärde. Mot bakgrund av att Z AB kommer att vara ett skalbolag enligt 25 a kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vid den planerade avyttringen av aktierna frågas om X AB ska skalbolagsbeskattas enligt paragrafens första stycke.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av RÅ 2006 not. 145 följer att en överlåtelse av ifrågavarande slag (s.k. intern aktieöverlåtelse) ska beskattas enligt skalbolagsreglerna endast om det föreligger särskilda omständigheter enligt 25 a kap. 12 § IL.

Skatteverkets inställning kan sammanfattas med att sådana omständigheter inte kan anses föreligga under förutsättning att de inkomstskatter avseende Z AB som belöper på överlåtelseåret och tidigare beskattningsår betalas innan Y AB eventuellt vidareförsäljer aktierna. Ett motsvarande förbehåll görs för det fall Z AB skulle fusioneras med ett annat koncernbolag vars aktier därefter avyttras externt. X AB har i svar på Skatteverkets yttrande förklarat, som Skatterättsnämnden uppfattar bolaget, att angivna förutsättningar kommer att uppfyllas.

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att sådana omständigheter som avses i 25 a kap. 12 § IL inte föreligger. X AB ska därför inte beskattas enligt 9 §.

Kommentar:

Bakgrunden till Skatteverkets ovan refererade inställning är följande. Vid interna aktieöverlåtelser kan man inte med automatik tillämpa den s.k. ventilen. Om man hade gjort det skulle man kunna avyttra skalbolaget till marknadspris internt och därefter sälja skalbolaget vidare externt. Vid den senare försäljningen skulle det då inte uppkomma någon kapitalvinst och skalbolagsreglerna skulle då ha satts ur spel. Eftersom bolaget i det här fallet som förutsättning tillfogade att de, vid avyttringstillfället, obetalda skatterna skulle vara betalda innan en eventuell vidareförsäljning av aktierna delar Skatteverket Skatterättsnämndens uppfattning och förhandsbeskedet kommer inte att överklagas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...