Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-03-06 Tjänsteställe för personal som arbetar vid kärnkraftverk

Regeringsrätten

Arbetsgivarområdet – Inkomstskatt tjänst

Regeringsrättens dom den 6 mars 2008, mål nr 5421-05

För tillsvidareanställd vid ett företag i strålskyddsbranschen har tjänstestället bedömts vara i bostaden eftersom arbetet utförts på flera olika platser.

Inkomsttaxering 2002

B var under 2001 tillsvidareanställd vid AB X, ett företag verksamt i strålskyddsbranschen. Under 2001 arbetade B vid fyra olika kärnkraftverk och arbetade dessutom under en period i USA. AB X ansåg att B hade sitt tjänsteställe i bostaden. Till följd härav betalade bolaget ut skattefria resekostnads- och traktamentsersättningar till B vid samtliga uppdrag under året.

Skatteverket ansåg att tjänstestället var den plats där B utfört huvuddelen av sitt arbete. Eftersom B under 2001 arbetat flest antal dagar vid kärnkraftverket i R ansåg Skatteverket att denna plats var tjänsteställe. Till följd härav beskattades de rese- och traktamentsersättningar som utbetalats vid tjänstgöring vid R.

Länsrätten delade Skatteverkets bedömning. B överklagade Länsrättens beslut. Kammarrätten instämde i Skatteverkets och Länsrättens bedömning och avslog överklagandet. B fullföljde sin talan i Regeringsrätten som biföll överklagandet och anförde:

”Regeringsrätten har i dom den 12 november 2007 i mål nr 5096-05, 5097-05 och 5099-05 funnit att ett företag som tillhandahåller personal för årlig genomgång av kärnkraftverk bedriver sin verksamhet under villkor som är jämförliga med vad som gäller för byggnads- och anläggningsbranschen. Regeringsrätten ansåg vidare att den aktuella bestämmelsen i 12 kap. 8 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) om tjänsteställe för anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher bör tillämpas när en anställd inom ramen för en och samma anställning utför arbete på flera olika platser och det därmed, sett över en längre tid, föreligger svårigheter att avgöra var den anställde har sitt tjänsteställe. I sådana fall bör bostaden anses som tjänsteställe.

Av utredningen i förevarande mål framgår att B under år 2001 varit tillsvidareanställd som strålskyddstekniker vid ett företag som tillhandahåller personal för årlig genomgång av kärnkraftverk och att han utfört arbete vid fyra olika kärnkraftverk i Sverige samt att han dessutom arbetat utomlands.

Vid sådant förhållande ska B anses ha haft sitt tjänsteställe i bostaden och uppburna traktaments- och bilersättningar ska därför inte tas upp till beskattning.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%