Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2008

2008-03-07 Fast driftställe

Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 mars 2008

Ett utländsk försäkringsbolag tecknade avtal med ett svenskt försäkringsbolag i samma koncern innebärande att det svenska bolaget skulle sköta det utländska bolagets kapitalförvaltning. Förvaltningsavtalet innebar att det svenska bolaget fick ett diskretionärt förvaltningsuppdrag avseende det utländska bolagets placeringstillgångar. Det utländska försäkringsbolaget ansågs inte få fast driftställe i Sverige.

Taxeringsår 2008–2010

Förhandsbesked

Fråga 1

X Oy får under de för ansökan gällande förutsättningarna inte fast driftställe i Sverige för den kapitalförvaltning som Y AB utför för X Oy:s räkning.

Motivering

Fråga 1

Y AB och X Oy ingår i en koncern som bedriver försäkringsverksamhet. Kapitalförvaltningen av placeringstillgångar hänförlig till såväl Y AB:s svenska verksamhet som bolagets verksamhet i filialer utförs från Y AB:s huvudkontor i Sverige. Avsikten är att kapitalförvaltningen ska omfatta även utländska koncernbolags placeringstillgångar, däribland X Oy:s. För närvarande använder sig X Oy liksom flertalet övriga berörda bolag av externa kapitalförvaltare. De avtal som ska ingås uppges innebära att Y AB ska bedriva förvaltningen under motsvarande villkor i fråga om investeringspolicy, ersättningar m.m. som gäller för det fall en extern förvaltare skulle ha anlitats.

Frågan är om X Oy får fast driftställe i Sverige för den kapitalförvaltning som Y AB utför för X Oy:s räkning.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

X Oy är begränsat skattskyldigt i Sverige och därmed skattskyldigt för inkomst från fast driftställe här. Enligt 2 kap. 29 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med fast driftställe för näringsverksamhet en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. De exemplifieringar av fast driftställe som görs i andra stycket är inte tillämpliga i förevarande fall. Den verksamhet som Y AB bedriver aktualiserar i stället en tillämpning av bestämmelserna i tredje och fjärde styckena.

Av tredje stycket framgår att fast driftställe också kan finnas här om någon är verksam för en näringsverksamhet i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal här för verksamhetens innehavare. I fjärde stycket klargörs att fast driftställe däremot inte anses finnas i Sverige bara därför att någon bedriver affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende representant, om detta ingår i representantens vanliga näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden finner att den förvaltningsverksamhet som Y AB ska bedriva på uppdrag av X Oy ska utföras under sådana former att Y AB får anses som en oberoende representant för Oy. Med hänsyn härtill och till att förvaltningsverksamheten ska ingå som ett led i Y AB:s vanliga affärsverksamhet får X Oy inget fast driftställe i Sverige.

Fråga 2 förfaller.

Kommentar:

Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...