Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2008

2008-03-11 Framställningstjänster

Skatterättsnämnden

Mervärdesskatt

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 11 mars 2008

De aktuella framställningstjänsterna omfattas inte av något undantag från skatteplikt utan omsättningen medför skattskyldighet till mervärdesskatt.

Redovisningsperioder under tiden november 2007 – september 2010.

Nedanstående text har hämtats från Skatterättsnämndens hemsida (www.skatterattsnamnden.se).

”Förhandsbesked

Den i ansökan aktuella omsättningen är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Den har heller inte visats vara undantagen på någon annan grund. Omsättningen medför därför skattskyldighet till mervärdesskatt för sökandebolaget.

Motivering

Sökandebolaget önskar få klarlagt om den trycktjänst som bolaget tillhandahåller sin uppdragsgivare Y AB medför skattskyldighet till mervärdesskatt eller om omsättningen av tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. Tjänsten avser i ärendet ingivna publikationer vilka enligt sökandebolaget utgör skattebefriade periodiska publikationer. Av handlingarna framgår att sökandebolaget fakturerar Y AB för sättning och tryckkostnader. Skatteverket anser att omsättningen inte omfattas av undantaget i fråga.

Enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som tillhandahålls en utgivare av vissa angivna publikationer på uppdrag av honom. Undantaget förutsätter att tjänsterna avser framställning av publikationen eller avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen. Med framställning förstås enligt bestämmelsen mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen. De publikationer som avses är sådana periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter där omsättningen av dem är undantagen enligt 3 kap. 13 och 14 §§ ML.

Undantaget enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML för omsättning av framställningstjänster eller därmed sammanhängande tjänster fick sin nu gällande lydelse genom SFS 2002:1004. Av förarbetena, prop. 2002/03:5, framgår att undantaget avses gälla oberoende av vem som omsätter tjänsten (ett tryckeri, en framställningssamordnare eller någon annan) under förutsättning att tjänsten tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som kan omsättas utan mervärdesskatt (s. 41 och 102). För att en utgivare som saknar avdragsrätt inte ska belastas med kostnaden för mervärdesskatt beskattas inte framställningstjänster som tillhandahålls denne samtidigt som den som tillhandahåller framställningstjänsten har avdragsrätt för ingående skatt (s. 38–39). Om tjänsterna omsätts till någon annan än utgivaren måste mervärdesskatt tas ut enligt vanliga regler. Ett tryckeri kan t.ex. utföra en framställningstjänst på uppdrag av en framställningssamordnare. Den mervärdesskatt som tryckeriet tar ut av framställningssamordnaren kan dock framställningssamordnaren dra av som ingående skatt när han i sin tur omsätter tjänsten till utgivaren. På detta sätt uppstår inte någon mervärdesskattebelastning för utgivaren (s. 41).

Utgivare av aktuella publikationer är ofta ideella föreningar (prop. 2002/03:5 s. 38). Även utgivare som är bolag kan dock under vissa förutsättningar omsätta publikationer utan mervärdesskatt. I praxis har ett handelsbolag som var helägt servicebolag till två föreningar och som gav ut ett periodiskt medlemsblad ansetts kunna omsätta detta skattefritt enligt 3 kap. 13 § ML till den del upplagan tillhandhölls föreningarnas medlemmar (RÅ 1989 not. 278).

En grundläggande förutsättning för att undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML ska kunna bli tillämpligt är således att fråga är om tjänster som tillhandahålls en utgivare. Av sökandebolagets uppgifter och de i ärendet ingivna publikationerna framgår att Y AB inte är utgivare av publikationerna. Sökandebolagets tillhandahållande av den omfrågade tjänsten till Y AB omfattas därmed inte av undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. I ärendet har heller inte visats att omsättningen till Y AB skulle vara undantagen på någon annan grund. Omsättningen medför därför skattskyldighet till mervärdesskatt för sökandebolaget.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet, som inte har överklagats, överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%