Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2008

2008-04-01 Avdragsrätt för ränta och lagen mot skatteflykt

Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – Näring

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1 april 2008

Avdragsrätt för ränta har ansetts föreligga och lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig i ett fall där det inom en utlandsägd koncern vidtagits ett antal rättshandlingar innefattande bl.a. koncernintern överlåtelse av dotterbolag, koncernintern skuldsättning och koncerninterna räntebetalningar.

Inkomsttaxering 2007–2011

Sökandebolaget, som är ett bolag i en koncern med det Y-ländska bolaget Y som moderbolag, har under år 00 på marknadsmässiga villkor fått kapitaltillskott och lån från moderbolaget. Moderbolagets fordran på sökandebolaget har genom successiva kapitaltillskott överlåtits till ett S-ländskt koncernbolag och allokerats till en lågt beskattad T-ländsk filial till sistnämnda bolag.

De av moderbolaget tillskjutna och utlånade medlen har sökandebolaget i sin tur fört över till ett Z-ländskt dotterbolag som tillskott och lån. Det Z-ländska bolaget har använt dessa pengar för att till marknadspris köpa aktierna i ett tidigare marknadsnoterat svenskt AB, U, av ett Y-ländskt koncernbolag. Aktierna hade förvärvats av moderbolaget tidigare under år 00 genom ett offentligt uppköp, huvudsakligen genom ett andelsbyte, och därefter genom ett antal koncerninterna transaktioner till marknadspris överlåtits till det Y-ländska koncernbolaget.

Sökandebolaget avser att finansiera räntekostnaderna på det lån som lämnats av moderbolaget med koncernbidrag från svenska bolag inom den del av koncernen där U är moderbolag.

Sökandebolaget frågade om (1) sökandebolaget har rätt till avdrag för räntekostnaderna på skulden till det S-ländska bolaget och om (2) lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är tillämplig.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1 och 2

”Ränteutgifterna ska dras av.”

MOTIVERING

Efter att ha lämnat en redogörelse för omständigheterna och frågorna i ärendet gjorde nämnden följande bedömning.

”Fråga 1

Med hänsyn till omständigheterna ska ränteutgifterna dras av.

Fråga 2

Ifrågavarande skuld har uppkommit i samband med ett koncerninternt företagsförvärv sedan det förvärvade företaget kommit in i koncernen efter ett offentligt uppköp på aktiemarknaden. Såvitt framgår finns det ingen anledning att ifrågasätta någon av de transaktioner som lett till uppkomsten av skuldförhållandet. Med hänsyn till det sagda och till omständigheterna i övrigt finner Skatterättsnämnden att det saknas skäl för att med en tillämpning av skatteflyktslagen vägra sökandebolaget avdrag för de omfrågade ränteutgifterna (jfr RÅ 2007 ref. 85).”

Kommentar:

Skatteverket har inte överklagat förhandsbeskedet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...